THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤPGIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại văn bản số 7789/TTr-BNN-TT ngày 22 tháng 9 năm 2015, ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7366/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 15803/BTC-TCDT ngày 30 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.899,4 tấn hạtgiống lúa; 148,6 tấn hạt ging ngô và 52,75 tấn hạt giốngrau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phươngkhắc phục hậu quả thiên tai năm 2015, cụ thể:

- Tỉnh Hà Nam: 05 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Hải Dương: 317 tấn hạt giốnglúa và 0,07 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Thái Bình: 50 tấn hạt giốngngô và 25 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Ninh Bình: 150 tấn hạt giốnglúa, 20 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Bắc Giang: 350 tấn hạt giốnglúa và 20 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Phú Thọ: 50 tấn hạt giống lúa,10 tấn hạt giống ngô và 05 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Quảng Ninh: 32,4 tấn hạt giốnglúa và 3,6 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Quảng Trị: 300 tấn hạt giốnglúa, 20 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Khánh Hòa: 300 tấn hạt giốnglúa, 10 tấn hạt giống ngô và 1,68 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Ninh Thuận: 200 tấn hạt giốnglúa và 10 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Bình Thuận: 200 tấn hạt giốnglúa và 05 tấn hạt giống ngô.

y ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận,quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầutư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh