UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾNNĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04 / 2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chínhphủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản: 10212/BCT-TTTN ngày 3/11/2011của Bộ Công thương về góp ý vào Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địabàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lướikinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đếnnăm 2030;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạnglưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướngđến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại văn bảnsố 261/TTr-SCT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điềuchỉnh vị trí xây dựng của hàng kinh doanh xăng dầu tại tuyến đường vòng tránhthị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng - Quốc lộ 2A, cụ thể như sau:

- Vị trí cũ: Tại xã Đại Đồng;

- Vị trí mới: Tại xứ đồng Bù Thun, thôn Lá Sennằm bên phải tuyến đường vòng tránh thị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng -Quốc lộ 2A, cách vòng tròn ngã 5 bên phải đi về phía Tân Tiến - Đại Đồng 150m(khu đất giành cho doanh nghiệp thuê ký hiệu DN1 theo quy hoạch chung thị trấnThổ Tang đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thựchiện.

1. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyếtđịnh số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bánlẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa, điều chỉnh lại báo cáo Quy hoạch, bảnđồ phân bố các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo nội dung đãđược phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các sở,ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Phòng cháy chữa cháy; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND thịtrấn Thổ Tang; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng