ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 195/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2005 CHO TRUNGTÂM SINH HOẠT DÃ NGOẠI THANH THIẾU NIÊN TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNGSẢN HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002 ;
Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm2005 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 vềnhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7660/TC-HCSN ngày 22 tháng 9 năm 2005 về duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho Trungtâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay phêduyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho Trung tâm Sinh hoạt dã ngoạithanh thiếu niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tổngsố tiền là 469 (bốn trăm sáu mươi chín) triệu đồng, chi tiết theo Công văn số7660/TC-HCSN ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Sở Tài chính, gồm :

- Kinhphí chi cho hoạt động thường xuyên: 158.500.000 đồng ;

- Kinhphí mua sắm tài sản ban đầu: 310.500.000 đồng ;

Điều2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toánchi ngân sách năm 2005, Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên gửi cơquan chủ quản, cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căncứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niênphải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thựchiện chỉ tiêu được giao.

Điều3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thànhphố, Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Sinhhoạt dã ngoại thanh thiếu niên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P) T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài