ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 195/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC THU THUẾ SÁTSINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ Nghị quyết số 1181/TV /QH/K6 ngày 1-12-1980 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hộivề thuế sát sinh ;
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UB ngày7-4-1983 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu thếu sát sinh;
Căn cứ vào tình hình thực tế việc giết mổ heo, đặc biệt ở các huyện ngoại thànhvà theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung thêmmức thu thuế sát sinh thu vào mỗi đầu heo giết thịt loại heo giống địa phương(như heo vuông, heo cỏ…) có trọng lượng giết thịt dưới 60kg kể cả heo quay là150đ/1 con.

Hợp tác xã tiêu thụ mua bán cókinh doanh giết mổ loại heo có trọng lượng như trên nộp 75đ/1 con.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận,huyện, Giám đốc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Sở Tài chánh (Chi cục thuế)chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh