ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1950/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1905/TTr-SYT ngày21 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này danhmục thủ tục hành chínhbị hủy bỏ, bãi bỏ thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Banhành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm

1

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo/Tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (TT-PYE145120-TT)

2

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm (TT-PYE145146-TT)