ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáodục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 1381/TTr-SLĐTBXH ngày 10/6/2014 về việc đề nghịphê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh ThanhHóa, giai đoạn 2014-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch hành động Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn2014–2020.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội là cơ quan thường trực, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cóliên quan tổ chức triển khai thực hiện; địnhkỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

KẾ HOCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

a) Phấn đấu 90% trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế,giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế,vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

b) Phấn đấu 100% cơ sở trợgiúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xãhội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ,chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

c) 100% trường học tạo cơhội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

2. Yêu cầu:

a) Các hoạt động thuộc kế hoạch được triển khai đúng mụcđích, đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 -2020.

b) Quản lý tốt, giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng và nhómtrẻ em có nguy cơ cao; các hoạt động góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vikỳ thị, phân biệt đối xử với trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương. Sử dụng các nguồn lực tàichính có hiệu quả.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến năm 2020.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động cụ thể

1.1. Cung cấp thông tin, kiến thứcvề bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệchăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Xây dựng và tổ chức thựchiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hằngnăm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ chăm sóc trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình, sản xuất các sản phẩm truyềnthông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạtđộng truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học vềbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cungcấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDScho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, học sinh các trường phổthông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộngđồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

1.2. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chămsóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụbảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác độngcần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịchvụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điềutrị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xétnghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóctâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng;tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụchăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thaythế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

1.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũcán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấpdịch vụ có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc,giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Tăng cường công tác quản lý Nhànước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Tăng cường vai trò chỉ đạo của cáccấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS. Xác định đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, củacác ban, ngành, đoàn thể.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lựcquản lý của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giámsát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá vềtình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2.2. Tăng cường xã hội hóa và hợptác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Huy động sự thamgia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cánhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất;

Tăng cường hợp tác quốc tế, tranhthủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chứcquốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

3. Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện kế hoạch hàngnăm theo quy định hiện hành.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Là cơ quan chủ trì triển khai các hoạt động về bảo vệ, chămsóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tổ chức triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh;Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻem bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Tổ chức các hoạt động truyềnthông cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS;

Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chămsóc trẻ em bị ảnh hưởngHIV/AIDS; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi,giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tìnhhình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và CụcBảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2016;tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2020.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –TBXH chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻem bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻnhiễm HIV và trẻ phơinhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV.

Lồng ghép công tác chăm sóc cho trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS vớicác hoạt động của ngành Y tế.Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –TBXH thực hiện triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộlàm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Triển khai các hoạt động chống kỳthị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học vàlồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vận động các nguồn hợp pháp hỗ trợ chương trình.

Phối hợp với Sở Lao động - TBXH lồng ghép các Kế hoạch,chương trình, nhất là các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến công tácbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - TBXH lập dự toán chi ngân sáchhàng năm cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Bố trí kinh phíthực hiện Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật ngân sách nhà nước.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnhvà đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, phápluật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thịphân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận cácdịch vụ xãhội

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc tỉnh tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng caonhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trongtổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dụctrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố triển khai xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn2014-2020của địa phương; bố tríngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chủ động lồng ghép việc thực hiện Kếhoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

Định kỳ báo cáo 6 tháng, hằng năm vềtình hình thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội./.