BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠMVI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: sở hữu trí tuệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Cục trưởngCục Sở hữu trí tuệ và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết địnhnày các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vichức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: sở hữu trí tuệ).

Các thủ tục hành chính đượccông bố theo Quyết định này được ban hành tại:

- Luật số 36/2009/QH12 sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ;

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảovệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữucông nghiệp;

- Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệsửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng02 năm 2007;

- Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệsửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 ngày02 tháng 2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008, đượcsửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009;

- Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổsung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3năm 2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Sở hữutrí tuệ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa họcvà Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, VP, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1951/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ