ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1952/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ YTẾ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1905/TTr-SYT ngày21 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này danhmục thủ tục hành chínhthay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tếtỉnh Phú Yên.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởY tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Banhành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1

Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

1.Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hộithảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Trìnhtự thực hiện:

Bước1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế(Đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Côngchức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫnđể người nộp hồ sơ làm lại.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngàythứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế(Đường Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa) theo các bước sau:

- Nộpgiấy biên nhận.

- Nộplệ phí (nếu có).

- Nhậnkết quả: Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiệngiới thiệu mỹ phẩm.

Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quanhành chính nhà nước.

Thànhphần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹphẩm bao gồm:

-Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm;

-Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp (có đóng dấu của tổ chức, cánhân đăng ký quảng cáo);

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảngcáo (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo);

-Thư uỷ quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng kýquảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (trường hợp tổ chức, cánhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm không phảilà tổ chức, cá nhân đó công bố sản phẩm mỹ phẩm);

-Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợpnội dung quảng cáo, nội dung trình bày tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩmnêu tính năng, công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếucụng bố sản phẩm mỹ phẩm;

-02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phầnnhạc dự định sẽ quảng cáo) hoặc 02 mẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành (áp dụngđối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm) hoặc tài liệu dự định trưng bày, pháthành tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký tổchức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm). Hồ sơ phải có dấu giáp lai của tổchức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.

d)Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chứchội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

Lệ phí: 500.000đồng (Theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giớithiệu mỹ phẩm (theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế).

Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

Căncứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luậtsố 34/2005/QH11 , ngày 14/6/2005 của Quốc hội ban hành Luật Dược.

- Nghịđịnh số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Dược.

-Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế về việc quy định về quảnlý mỹ phẩm.

-Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổibổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy địnhchế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinhdoanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn vàđiều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp giấychứng chỉ hành nghề y, dược.