BỘ NỘI VỤ
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ BỘ, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ văn bản của các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đồng ý tham gia thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

Điều 1. Ban hành tạm thời Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (sau đây gọi là PAR Index) và phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm PAR Index tại 3 Bộ và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này.
Kinh phí cho việc triển khai thí điểm được hỗ trợ một phần từ Dự án hỗ trợ cải cách hành chính UNDP thuộc Bộ.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Giám đốc Dự án hỗ trợ cải cách hành chính - UNDP thuộc Bộ và 3 Bộ, 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: Công chức - Viên chức; Tổ chức - Biên chế; Tiền lương;
- Dự án CCHC - UNDP;
- Lưu VT. CCHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?