BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNHNGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứNghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thểphát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổtrợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thểphát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủtrưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ liênquan, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tráchnhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ liên quan, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyếtđịnh này.

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tưpháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyếtđịnh này, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các biệnpháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầyđủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-
Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao, Công an (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để biết);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
-
Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW, các cơ quan, đơn vị có liên quan (để tham mưu thực hiện);
-
Các Hội công chứng;
-
Cng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾNNĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả mục tiêucủa “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chínhphủ, góp phn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TWcủa Bộ Chính trị ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 vàLuật Công chứng ngày 29/11/2006.

1.2. Đề cao trách nhiệm của các cấp,các ngành đồng thời bảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với các Bộ,ngành ở Trung ương, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trongviệc triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồngbộ và đúng tiến độ những nội dung đã được quy định trong Quy hoạch.

2.2. Các hoạt động đề ra phải phù hợpvới tình hình thực tiễn của ngành, địa phương và hoạt động hành nghề công chứng.

2.3. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ratrong Kế hoạch triển khai Quy hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗtrợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Quy hoạch.

2.4. Xác định rõ những nhiệm vụ, giảipháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạnhoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các giảipháp của Quy hoạch.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. Giai đoạn 2013 - 2015

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp(Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013

2. Nângcao nhận thức vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạchphát triển các tổ chức hành nghề công chứng

2.1. Tổ chức công bố Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Cục Btrợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 (đã thực hiện).

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,quán triệt đến các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về vị trí, vaitrò của hoạt động công chứng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúngbáo, đài; thông qua diễn đàn tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến công chứng, kế hoạch tuyên truyền ở Trung ương vàđịa phương)

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáodục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2013 -2015

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Phổ biến, giáodục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2013 -2015

3. Xâydựng, hoàn thiện thể chế và các chính sách về công chng và hành nghề công chứng

3.1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013

3.2. Ban hành các văn bản hướng dẫnthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng và các chínhsách về công chứng, hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2014

3.3. Xây dựng ban hành tiêu chí xétduyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Vănphòng công chứng theo Quy hoạch công khai, minh bạch

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2014

4. Ràsoát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; sắp xếplại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch

4.1. Thống kê, rà soát, đánh giá tìnhhình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IVnăm 2013

4.2. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chứcthực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại cácđịa bàn phát triển vượt Quy hoạch (đối với các địa phương có tổ chức hành nghềcông chứng phát triển vượt Quy hoạch)

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng và cơ quan, tổ chứccó liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Nghiên cứu, xây dựng“bản đồ” quy hoạch các tổ chức hành nghề công chngđến năm 2020

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hộicông chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, năm2013.

6. Quy hoạch phát triểnthêm khoảng 900 công chng viên, bảo đảm đủ sốlượng công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm khoảng 320 tổ chứchành nghề công chứng và b sung công chứng viên cho677 tổ chức hành nghề công chứng hiện có

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ,Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và cơ quan, tổ chứccó liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành vàcơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Các năm2014-2015

7. Nâng cao chất lượng độingũ công chứng viên

7.1. Tchức Hộinghị công chứng viên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, tráchnhiệm nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng hànhnghề công chứng của đội ngũ công chứng viên.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội công chứng, các tổ chức hànhnghề công chứng, công chứng viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, năm2014

7.2. Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chíđánh giá, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các công chứng viên, cáctổ chức hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứngthành phố Hồ Chí Minh phối hp với Hội công chứng cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, các tổ chức hành nghề công chứng vàcác công chứng viên.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014

7.3. Xây dựng chương trình chuẩn quốcgia về đào tạo nghề công chứng theo hướng tiếp cận chương trình đào tạo tiêntiến của các nước trong khu vực và trên thế giới; cải tiến nội dung, chươngtrình, phương pháp đào tạo nghề công chứng theo hướng tập trung vào kỹ nănghành nghề, kinh nghiệm thực tiễn, đạo đức nghề nghiệp kết hợp việc giảng dạy lýthuyết với việc thực hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Học viện tư phápchủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp)

b) Cơ quan phối hợp: Các Hội côngchứng, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

7.4. Tổ chức thực hiện bồi dưỡngthường xuyên đối với công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứng/STư pháp đối với những địa phương chưa thành lập Hội công chứng.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp, Học viện tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2014- 2015.

8. Pháttriển tổ chức hành nghề công chứng

8.1. Củng cố các tổ chức hành nghềcông chứng hiện có, phát triển thêm khoảng 323 tổ chức hành nghề công chứngtheo lộ trình của Quy hoạch.

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hành nghề công chứng (đối vớinhững nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

8.2. Nghiên cứu, xây dựng và thựchiện chính sách khuyến khích phát triển tổ chức hành nghề công chứng có từ haicông chứng viên trở lên, tạo điều kiện phát triển các tổ chức hành nghề côngchứng có quy trình xử lý công việc công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng khoahọc, tiên tiến

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hànhnghề công chứng (đối với những nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơquan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

8.3. Tăng cường ứng dụng công nghệthông tin đối với hoạt động công chứng trong từng tổ chức hành nghề công chứng,xây dựng hệ thống thông tin kết nối các tổ chức hành nghề công chứng trong địahạt cấp tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứng/STư pháp đối với những địa phương chưa thành lập Hội công chứng.

b) Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Bổ trợ tưpháp, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

9. Phát triển hoạt độnghành nghề công chứng; phát huy vai trò của công chứng viên trong các dịch vụpháp lý có liên quan đến công chứng

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về nhucầu sử dụng dịch vụ pháp lý có liên quan đến công chngcủa cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng... từ đó kiến nghị cơ quan nhànước có thẩm quyền xây dựng chính sách để phát triển thị trường dịch vụ pháp lýcủa công chứng viên, hoạt động hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Tổ chức côngchứng toàn quốc, Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

10. Tiếp tục thành lập,phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, trin khai các hoạt động gia nhập Liên minh công chứng quốc tế và tăngcường hợp tác quốc tế

10.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thànhlập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên ở một số tỉnh, thành phốlớn và các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cónghề công chứng phát triển

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp), Bộ Nội vụ, Tổ chức công chứng toàn quốc,Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

10.2. Thành lập Tổ chc công chứng toàn quốc

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (CụcBổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tàichính).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủyban nhân dân, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổchức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2014- 2015.

10.3. Gia nhập Liên minh công chứngquốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập về công chứng và hành nghề côngchứng

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Hp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, BộNgoại giao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân, Tổ chức công chứng toàn quốc, Hội côngchứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liênquan ở Trung ương và địa phương.

c) Thời gian thực hiện: Các năm2014-2015.

11. Nângcao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiệnQuy hoạch

11.1. Tổ chức các lớp bồi dưỡngnghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công chứng, về thực hiện Quy hoạch chocông chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này của các Sở Tư pháp trong phạm vi cảnước

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Học viện tưpháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổchức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

11.2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việcchuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy bannhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp vớitình hình thực tiễn tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ Xây dựng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

11.3. Đổi mới, kiện toàn, nâng caonăng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nướcvề công chứng và hành nghề công chứng; tăng cường cơ sở vật chất và các điềukiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về côngchứng và hành nghề công chứng ở địa phương

a) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổtrợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính(Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Nộivụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

11.4. Nghiên cứu, xây dựng mô hìnhliên thông giữa cơ quan đăng ký nhà ở và quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổchức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai

a) Cơ quan chủ trì: Cục Kiểm soát thủtục hành chính phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứngthực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tưpháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liênquan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

11.5. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra chuyên ngành đột xuất về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm tronghoạt động công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ, CụcBổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chínhphủ, Sở Tư pháp (Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp), Thanh tra các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương vàđịa phương.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

12. Điềuchỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chc hànhnghề công chứng trong trường hợp cần thiết

12.1. Đxuấtđiều chỉnh, bsung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghềcông chứng tại địa phương trong trường hp cần thiết

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015

12.2. Xem xét, quyết định hoặc báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch số lượng,lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địaphương qua từng thời kỳ trong phạm vi được giao.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơquan, tổ chức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

13. Hướng dẫn, kiểm tra,giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Quy hoạch; tổ chức sơ kết thực hiện Quyhoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ

13.1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,tổng hợp tình hình triển khai Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan,tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013- 2015.

13.2. Tổ chức sơ kết thực hiện Quyhoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan,tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015

II. Giai đoạn 2016 - 2020

1. Tiếp tục triển khai thựchiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, các hoạt động... được xây dựngvà ban hành trong giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá,đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch;báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Quy hoạch

Cơ quan chủ trì và phối hợp: Căn cứtheo từng hoạt động cụ thể đã phân công trong giai đoạn 2013 - 2015.

2. Xây dựng, hoàn thiện thểchế và chính sách về công chng và hành nghề côngchng

2.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luậtcông chứng năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật công chứng; đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chếvề công chứng và hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp, Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2017

2.2. Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghềnghiệp của công chứng viên trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn về đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổ chức hành nghềcông chứng, đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về hội trên cơ sởkết hợp với quản lý nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toànquốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

4. Củng cố các tổ chức hànhnghề công chứng hiện có, phát triển thêm khoảng 700 tổ chức hành nghề côngchứng theo lộ trình của Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hành nghề công chứng (đối vớinhững nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơ quan,tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

4. Quy hoạch phát triểnthêm khoảng 1.600 công chứng viên, bảo đảm đủ số lượngcông chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm khoảng 700 tổ chức hànhnghề công chứng và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứnghiện có

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổtrợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và cơ quan, tổchức có liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành vàcơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020

5. Nângcao chất lượng công chứng viên

5.1. Đào tạo nghề công chứng theoChương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Học viện tư phápphối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

5.2. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc;thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề vàđạo đức nghề nghiệp công chứng cho công chứng viên, bảo đảm đến năm 2020, 100%công chứng viên trong cả nước được bồi dưỡng thường xuyên

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Học viện tư phápphối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Tổ chức công chứng toàn quốc.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề công chứng và cơquan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 -2020

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Tổ chức công chứngtoàn quốc/Hội công chứng/STư pháp đối với những địaphương chưa thành lập Hội công chứng.

- Cơ quan phối hợp: Học viện tư phápphối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), các tổ chức hành nghề công chứngvà cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 -2020

6. Tăngcường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về công chứng và hành nghề côngchứng; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng

6.1. Tổ chức thực hiện mô hình liênthông giữa cơ quan đăng ký nhà ở và quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chứchành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệuquả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai

a) Cơ quan chủ trì: Cục Kiểm soát thủtục hành chính phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứngthực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tưpháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liênquan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

6.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Tổ chức côngchứng toàn quốc

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp), Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các cơ quan, tchức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

6.3. Tổ chức tổng kết thực hiện Quyhoạch sau khi kết thúc lộ trình thực hiện tại giai đoạn 2016 - 2020

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp phối hợp với Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp)

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020.

7. Điềuchỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong trường hp cần thiết

7.1. Đxuấtđiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địaphương trong trường hợp cần thiết

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020

7.2. Xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điềuchỉnh quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng chophù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địaphương qua từng thời kỳ trong phạm vi được giao

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

8. Tăng cường hội nhập vềcông chứng và hành nghề công chứng với các nước trong khu vực và trên thế gii; hoàn thiện cơ chế quản lý về hợp tác quốc tế về công chứng và hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác quốctế phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứngtoàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020.

9. Nghiên cứu xây dựng Đềán thí điểm chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo lộ trìnhphù hp.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểmsoát thủ tục hành chính, Pháp luật hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự -Kinh tế (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, BộNội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức côngchứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020

10. Nghiên cứu, xây dựng Hệthống cơ s chia sẻ dữ liệu thông tin chung về bấtđộng sản đ tăng cường an toàn pháp lý cho các giaodịch về bất động sản

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên vàMôi trường

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tụchành chính (Bộ Tư pháp), Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016- 2020

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúpThủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chứchành nghề công chứng đến năm 2020; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địaphương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theophân công tại mục A, mục B nêu trên và các nhiệm vụ sau đây:

a) Huy động các nguồn lực về tàichính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong việc triển khai Quy hoạch;nghiên cứu tạo cơ chế, chính sách để huy động, khuyến khích sự tham gia của cáccơ quan, ban ngành, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệpcủa công chứng viên vào việc trin khai thực hiện Quyhoạch;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quátrình triển khai thực hiện Quy hoạch;

c) Tổng hợp tình hình, tiến hành sơkết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyhoạch.

1.2. Các Bộ, ngành khác

Các Bộ, ngành và các đơn vị có liênquan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hpchặt chẽ với Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể, để Bộ Tưpháp tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, SởNội vụ, các Sở, ban, ngành có liên quan, Hội công chứng (đối với những địaphương đã thành lập Hội công chứng) tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển tổchức hành nghề công chứng đến năm 2020 và Kế hoạch triểnkhai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020tại địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể tại địaphương mình.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệuquả Quyết định s2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướngChính phủ và Kế hoạch này.

1.4. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, các tổ chức hành nghềcông chứng

Tổ chức công chứng viên toàn quốc(khi được thành lập) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan,tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Tổ chức công chứng viêntoàn quốc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kếhoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triểnkhai Quy hoạch gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hội công chứng các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương đã được thành lập, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ củamình, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chứccó liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Hội công chứngtrong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kế hoạchnày; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo vềtình hình triển khai Quy hoạch gửi Tổ chức công chứng toànquốc, Sở Tư pháp địa phương mình để tng hợp, báo cáo BộTư pháp.

- Các tổ chức hành nghề công chứngtrong phạm vi trách nhiệm của mình phối hp chặt chẽ vớicác cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiệnQuy hoạch; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả Quy hoạch và Kế hoạch này với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinhphí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoàinước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và các nguồn thu hợppháp khác.

2.2. Các Bộ, ngành, địa phương, cơquan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đếnnăm 2020 và Kế hoạch triển khai Quy hoạch tng thể pháttriển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020, căn cứ vào nội dung, tiến độthực hiện các hoạt động và chế độ chi tiêu hiện hành xây dựng dự toán kinh phíhàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thực hiện do ngân sáchTrung ương bảo đảm; đối với các nhiệm vụ do Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ởđịa phương thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.