BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 1953-QĐ/TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về Việc chuyển trường đào tạo bồi dưỡng

công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về tổng công ty cơ khí năng lượng và mỏ

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy, tổ chức của Bộ Công nghiệp,

Căn cứ văn bản số 3193/ĐMDN ngày 03 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ đồng ý tách Trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ (trước đây thuộc Công ty than Cẩm Phả) ra khỏi cơ cấu tổ chức của Trường công nhân mỏ Cẩm Phả, và chuyển về Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ.

Căn cứ "Quy chế trường dạy nghề Nhà nước" ban hành theo Quyết định số 382 QĐ/THDN ngày 27 tháng 2 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách Trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ (trước đây thuộc Công ty than Cẩm Phả - Tổng Công ty than Việt Nam) ra khỏi cơ cấu tổ chức của Trường công nhân mỏ Cẩm Phả, và chuyển về Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ quản lý.

Điều 2. Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm bàn giao cho Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ toàn bộ vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên, cơ sở vật chất, v.v... của Trường Đào tạo công nhân, cán bộ cơ khí mỏ (có trước và sau khi sáp nhập vào Trường Đào tạo cán bộ công nhân than Cẩm Phả) trước ngày 30 tháng 7 năm 1996.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao trên, Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ, Trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ báo cáo Bộ Công nghiệp và Chính phủ biết.

Điều 3. Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và các Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Giã Tấn Dĩnh