ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN, GIAI ĐOẠN 2016-2017”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (tại Tờ trình số 98/TTr-SKHCN ngày 04/8/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2017”.

(Có Kế hoạch gửi kèm theo Quyết định)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt yêu cầu theo đúng nội dung, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ; Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát trển nông thôn, Công Thương, Tư Pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh (đ/c Phùng);
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu);
- Lưu: VT, KGVX, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Đình Phùng

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN MỚI TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN, GIAI ĐOẠN 2016-2017
1953/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; xây dựng và áp dụng thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Xác định việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là một nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn chưa xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phải xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới.

2. Thời gian thực hiện

Sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì) triển khai thực hiện từ năm 2016 cho đến ngày 31/12/2017 tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thuộc đối tượng trên, đều phải hoàn thành việc xây dựng, công bố và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới.

3. Tiến độ thực hiện

3.1. Triển khai thực hiện năm 2016:

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (46 đơn vị):

- Sở Y tế (8 đơn vị): Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Sản - Nhi; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Mắt; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm; Trung tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Giám định y khoa.

- Sở Thông tin và Truyền thông (02 đơn vị): Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông; Trung tâm tích hợp dữ liệu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 đơn vị): Trung tâm xúc tiến đầu tư; Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14 đơn vị): Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư; Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng; Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi; Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản; Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp; Ban quản lý các Dự án nông nghiệp; BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh; BQL Rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch; BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa; BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu; BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (05 đơn vị): Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; BQL di tích; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng; Trung tâm văn hóa.

- Sở Công thương (02 đơn vị): Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Trung tâm tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng.

- Sở Tư pháp (03 đơn vị): Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội (05 đơn vị): Trung tâm Giới thiệu việc làm Phú Yên; Trung tâm công tác xã hội trẻ em; Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Phú Yên; Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Sở Giáo dục và Đào tạo (2 đơn vị): Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh; Trường THPT Nguyễn Huệ;

- Sở Xây dựng (02 đơn vị): Trung tâm quy hoạch tỉnh Phú Yên; Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng.

- Sở Giao thông Vận tải (01 đơn vị): Bến xe liên tỉnh Phú Yên và Bến xe Nam thành phố Tuy Hòa (Trụ sở tại Phường Phú Lâm,Tp.Tuy Hòa).

3.2. Triển khai thực hiện năm 2017:

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh (43 đơn vị):

- Sở Giáo dục và Đào tạo (34 đơn vị): Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT Ngô Gia Tự; Trường THPT Lê Hồng Phong; Trường THPT Lê Trung Kiên; Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; Trường THPT Nguyễn Văn Linh; Trường THPT Trần Quốc Tuấn; Trường THPT Trần Suyền; Trường THPT Trần Phú; Trường THPT Phan Đinh Phùng; Trường THPT Lê Lợi; Trường THPT Phan Bội Châu; Trường THPT Nguyễn Du; Trường THPT Lê Thành Phương; Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu; Trường THPT Phan Chu Trinh; Trường THPT Phạm Văn Đồng; Trường THPT Nguyễn Thái Bình; Trường THCS&THPT Tôn Đức Thắng; Trường THCS&THPT Nguyễn Bá Ngọc; Trường THCS&THPT Chu Văn An; Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THPT Trần Bình Trọng; Trường THPT Nguyễn Công Trứ; Trường THPT Duy Tân; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt; Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến; Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp; Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên; Trung Tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên; Trung tâm KTTH-HN Tỉnh Phú Yên; Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên;

- Sở Y Tế (09 đơn vị): Trung tâm Y tế TP Tuy Hoà; Trung tâm Y tế huyện Tây Hoà; Trung tâm Y tế huyện Tuy An; Trung tâm Y tế TX. Sông Cầu; Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân; Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh; Trung tâm Y tế huyện Sơn Hoà; Trung tâm Y tế huyện Phú Hoà; Trung tâm Y tế huyện Đông Hoà.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới trong các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan.

+ Kinh phí thực hiện năm 2016: 2 tỷ đồng.

+ Kinh phí thực hiện năm 2017: 2 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thực hiện: 4 tỷ đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn.

- Chi tiết dự trù kinh phí bảng tính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên cơ quan thực hiện

Số lượng đơn vị thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện

Ghi chú

Chi cho hoạt động thuê tư vấn

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện

Thực hiện năm 2016

1

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh

46

26,4

15

1.904,4

2

Cơ quan chủ trì (đào tạo, kiểm tra, giám sát, hội nghị/hội thảo… đào tạo chuyển đổi phiên bản mới ISO 2015 cho 187 đơn vị đang áp dụng HTQLCL) (3 lớp)

95,6

Tổng cộng

2.000

Thực hiện năm 2017

1

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

43

26,4

15

1.780,2

2

Cơ quan chủ trì (đào tạo, kiểm tra, giám sát, hội nghị/hội thảo…đào tạo chuyển đổi phiên bản mới ISO 2015 cho 187 đơn vị đang áp dụng HTQLCL) (7 lớp)

219,8

Tổng cộng

2.000

Tổng kinh phí thực hiện năm 2016 đến năm 2017

4.000

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

2.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện việc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm:

- Xác định việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là một nội dung trong công tác cải cách hành chính và đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch này. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của công việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan chủ trì và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sau khi phiên bản ISO 9001:2015 được công bố theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 phiên bản mới Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này, đảm bảo yêu cầu và hoàn thành đúng tiến độ về thời gian.

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới, rà soát và lập danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng mới để lập dự trù kinh phí thực hiện; dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan của cơ quan chủ trì như: triển khai hội nghị/hội thảo, đào tạo, tập huấn đảm bảo thực hiện kế hoạch; gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị theo Thông tư hướng dẫn và quy định kế hoạch này.

- Định kỳ tháng 6, tháng 12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.3. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ vào chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2.4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính hàng năm.

2.5. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy trình ISO của các đơn vị, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị với việc cải cách thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/1010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

2.6. Sở Thông tin - Truyền thông

Triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định và nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng thời gian quy định./.