BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1953QĐ/TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG NHÂN, CÁN BỘCƠ KHÍ MỎ VỀ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy, tổ chức của Bộ Công nghiệp,
Căn cứ văn bản số 3193/ĐMDN ngày 03 tháng 7 năm 1996 của Chính phủđồng ý tách Trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ (trước đâythuộc Công ty than Cẩm Phả) ra khỏi cơ cấu tổ chức của Trường công nhân mỏ CẩmPhả, và chuyển về Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ.
Căn cứ "Quy chế trường dạy nghề Nhà nước" ban hành theoQuyết định số 382 QĐ/THDN ngày 27 tháng 2 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo;
Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tách Trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơkhí mỏ (trước đây thuộc Công ty than Cẩm Phả - Tổng Công ty than Việt Nam) rakhỏi cơ cấu tổ chức của Trường công nhân mỏ Cẩm Phả, và chuyển về Tổng công tyCơ Khí năng lượng và mỏ quản lý.

Điều 2. Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm bàn giaocho Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ toàn bộ vốn, tài sản, đội ngũ cán bộgiáo viên, công nhân viên, cơ sở vật chất, v.v... của Trường Đào tạo công nhân,cán bộ cơ khí mỏ (có trước và sau khi sáp nhập vào Trường Đào tạo cán bộ côngnhân than Cẩm Phả) trước ngày 30 tháng 7 năm 1996.

Sau khi hoàn thành việc bàn giaotrên, Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ, TrườngĐào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ báo cáo Bộ Công nghiệp và Chínhphủ biết.

Điều 3. Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh traBộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và các Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tổng công tyThan Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ Khí năng lượng và mỏ có tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Giã Tấn Dĩnh

(Đã ký)