UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1955B QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Bộ phận Thường trực ban chỉ đạo 138 Thành phố Hải Phòng

_____________________

ỦY NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ về tăng cườnq công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định 138119981QĐ-TTg ngày 31/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Quyết đinh số 106/1999/QĐ-BCA ngày 10/03/1999 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về việc thành lập và đặt Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của tỉnh, thành phố tại Văn phòng tổng hợp Công an tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Công an thành phố - Phó Ban Thường trực và các ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của thành phố Hải Phòng gồm:

1-Ông Bùi Văn Dũng - Chuyên viên nội chính ủy ban nhân dân Thành phố.

2- Ông Phạm Hải - Phó Chánh Văn phòng Công an Thành phố, phụ trách Bộ phân Thường trực.

3- Ông Bùi Huy Khánh - Cán bộ Văn phòng Công an Thành phố.

4- Ông Bùi Đức Thắng - Cán Bộ Văn phòng Công an Thành phố.

5- Ông Bùi Văn Tuấn - Cán bộ Phòng Tổng hợp Sở Lao động thương binh và Xã hội.

6-Ông Nguyễn Đồng Luyện - Chuyên viên Phòng Pháp chế Sở Tư pháp.

7- Ông Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng phòng - ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

8- Nguyễn Văn Tuấn - Chuyên viên Ban công tác thanh niên Thành đoàn Thanh niên Thành phố.

Điều 2. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 138 thành phố trụ sở đặt tại Văn phòng Công an Thành phố Hải Phòng và thực hiện nhiệm vụ, chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 106/1999/QĐ-BNV của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều I căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh