ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1956/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁTHUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện LuậtĐất đai;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2297/TTr-STC ngày 25 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điềuchỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) để xác định đơn giá thuê đất cho các tổchức đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất trên địa bàn huyện Lâm Hà; cụthể như sau:

Số TT

Đơn vị thuê - Vị trí lô đất - Loại đất

Ktt (lần)

01

Công ty TNHH Trung Hào - Thuộc thửa số 121, 122, 135 tờ bản đồ 31 xã Tân Văn - Đất cơ sở SXKD

2,50

02

Doanh nghiệp tư nhân Long Nga Đà Lạt - Thuộc thửa số 119, tờ bản đồ số 22, xã Mê Linh - Đất nông nghiệp

2.00

Điều 2. Căn cứ hệ số điềuchỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên vàgiá đất tại thời điểm thuê đất, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cácsở, ngành xác định đơn giá cho thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợpđồng thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chứcvà cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC, ĐC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên