ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰCTHUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyênmôn về khoa học và công nghệ thuộc Uye ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày18/1/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 2491/TTr-SKHCN ngày 22/3/2016 và đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 839/TTr-SNV ngày 31/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Côngnghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 201/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2012 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâmỨng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiếnbộ khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCHHồ Quốc Dũng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịchUBND tỉnh)

Quyết định 1957/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học Bình Định 2016ChươngI

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí,chức năng

Trung tâm Ứng dụngtiến bộ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sựnghiệp khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên,trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng,triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quảnlý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cáchpháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngânhàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch bằngtiếng Anh: Binh Dinh center for application of science anh Technology progress.(Viết tắt là: BICASTEP)

Trụ sở đặt tại: Số 386Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa họcvà công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệmôi trường.

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo,chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sảnxuất thử nghiệm.

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm đểhoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với cácsản phẩm mới.

4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuấtcác sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiêncứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và côngnghệ trong và ngoài nước.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sựnghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồngdịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sảncủa Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh vàcủa Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bávà kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất vàđời sống.

8. Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụphát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao cáctiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hìnhứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

9. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệmới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thếmạnh của tỉnh;

10. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dânđổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệtheo thẩm quyền.

11. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theoquy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học vàCông nghệ giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ của Trung tâm đã đăng ký, ký kết hợp đồng tư vấn, dịch vụ khoahọc và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cánhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hànhhoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, sản xuất vàthương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, các sản phẩm công nghệ sinhhọc; trao đổi và mua bán các sản phẩm để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội theo quy định của pháp luật; mở văn phòng, quầy hàng, cửa hàng giớithiệu, trưng bày và bán sản phẩm khoa học và công nghệ.

4. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀTÀI CHÍNH

Điều 4. Tổ chức bộmáy

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 (hai)Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm theo hướngdẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giám đốc là ngườiđứng đầu Trung tâm, đại diện pháp nhân cho Trung tâm, chịu trách nhiệm trướcGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động củaTrung tâm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Phó Giám đốc làngười giúp Giám đốc phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực công tác hoạt động củaTrung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ đượcphân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điềuhành các hoạt động của Trung tâm.

- Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm, cách chức các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theoquy định của Đảng, Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, côngchức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức nghiên cứu,sản xuất trực thuộc:

- Phòng Hành chính vàTổng hợp;

- Phòng Nghiên cứuphát triển;

- Phòng Công nghệ nuôicấy mô tế bào thực vật;

- Phòng Công nghệ visinh vật;

- Phòng Tư vấn - dịchvụ khoa học và công nghệ;

- Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ;

- Xưởng sản xuất thựcnghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ.

Giám đốc Trung tâm quyđịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và trách nhiệmngười đứng đầu của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức nghiên cứu,sản xuất trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chínhsách đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn nghiệp vụvà các tổ chức nghiên cứu, sản xuất do Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viênchức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Số lượngngười làm việc

1. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâmdo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định trong tổng số lượng người làmviệc của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở Đề ánvị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện tốt chứcnăng, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào nhu cầu,khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm, Giám đốc Trung tâmđược ký hợp đồng thêm một số lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao và thựchiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

2. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức vàngười lao động của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêuchuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức nhà nướcthực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cơ chế tàichính

1.Cơ chế quản lý tài chính của Trung tâm thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơchế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

2. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tàichính hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí và thựchiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làmviệc

1. Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm điều hành mọihoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có tráchnhiệm báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan về tổchức, hoạt động của Trung tâm; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Điều 8. Mối quan hệcông tác

1. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ:

- Trung tâm chịu sựquản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốcTrung tâm có trách nhiệm báo cáo chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, côngviệc đột xuất và kết quả thực hiện với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đểtheo dõi và chỉ đạo kịp thời;

- Quan hệ làm việcgiữa Trung tâm với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Côngnghệ là quan hệ phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được phân công và theo Quy chếlàm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh:

- Trung tâm trực tiếpliên hệ, phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Trung tâm chịu kiểmtra, thanh tra của các cơ quan chức năng trong thực hiện chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.Trung tâm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thựchiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệmthi hành

1. Mọi tổ chức và hoạt động của Trung tâm phải thực hiện theođúng nội dung quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liênquan.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướngdẫn, chỉ đạo, quản lý và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với Trung tâm.

3. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức triển khaithực hiện các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Quy chế và các quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

Điều 10. Sửa đổi,bổ sung Quy chế

Trong trường hợp cầnthiết hoặc có sự thay đổi, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuấtGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủtịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.