ỦY BAN NHÂN DÂN
TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19 59/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 2321/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUYĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÔ ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, THÀNHPHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thihành điều 121 của Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phâncông, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trìnhtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy định quản lýxây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phốHuế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Công văn số 1069/SXD- KTQH ngày 19 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Về việc bổ sung Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBNDtỉnh về việc Quy định quản lý xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giápđường Điện Biên Phủ, thành phố Huế như sau:

Bổ sung Khoản 3 vào Điều 8 (Quyđịnh về hình thức công trình) của Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh với nội dung như sau:

3. Xử lý các trường hợp một phầndiện tích đất xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng:

Trường hpthực hiện quy hoạch xây dựng, chủ công trình xây dựng phải phá dỡ phần côngtrình không phù họp với quy hoạch xây dựng và được đền bù theo quy định của phápluật. Phần diện tích mặt bằng khu đất còn lại được xử lý cụ thể như sau:

a) Nếu phầndiện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền hoặcchiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng;phần diện tích đất còn lại này chủ sử dụng khu đất tự thỏa thuận chuyển nhượngcho hộ liền kề hoặc nhận chuyển nhượng thêm đất của hộ liền kề đđảm bảo đủ diện tích xây dựng nhà ở theo quy định.

Trong thời hạn 90 ngày (tính từngày UBND thành ph Huế ra thông báogiải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khu đất còn lại không đủ điều kiệnxây dựng), nếu các chủ sử dụng khu đất không thực hiện được việc hợp thửa đấtđể đảm bảo đủ diện tích xây dựng nhà ở thì UBND thành phố Huế sẽ thu hồi, bồithường, hỗ trợ và tái định cư phần đất còn lại theo quy định. Phần đất này đượcgiao cho UBND thành phố Huế tổ chức quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng.

b) Nếu phần diện tích đất còn lạitừ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trởlên và chiều sâu khu đất so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phépxây dựng không quá 2 tầng.

c) Các trường hợp còn lại (trừ cáctrường hợp quy định tại điểm a và b, Khoản 3 này) được phép xây dựng, nhưngphải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyếtđịnh số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết địnhnày vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBNDthành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường: Trường An, Vĩnh Ninh, Phường Đúc; Giámđốc Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP: các PCVP và các CV;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhan Ngọc Th