ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy chế tạm thời quản lý du lịch trong

khu vc kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 100/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giới Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 229/1998/QĐ-TCDL ngày 02/7/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và tổ chức đối với người Trung quốc có giấy thông hành xuất nhập cảnh, do Trung quốc cấp vào tham quan du lịch Việt nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế tạm thời về quản lý du lịch trong khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở thương mại du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng