ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/1999/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU, CHI TỪ BÁN TÀISẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND(sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999của Chính phủ và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ vềphí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày07/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài sảnkhi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sởhữu Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 09/1998/TT-BTC ngày 20/01/1998của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính - Vật giá tại Công văn số 984/TCVG ngày 1/12/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều: 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quảnlý và sử dụng các khoản thu, chi về bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước thựchiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 815/QĐ-UB ngày 13/4/1996, Quyết định số 123/1998/QĐ-UB ngày26/12/1998 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc SởTài chính -Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịchUBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Mai Ái Trực

QUY CHẾ

QUẢN LÝVÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU, CHI TỪ BÁN TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚCTHỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hànhkèm theo Quyết định số: 196/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1: Tài sản khi có quyết định tịch thu sung quĩ Nhà nước phải đượcquản lý và tổ chức xử lý theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7-12-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các khoản thu, chi phát sinh từ bántài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnhBình Định theo qui định hiện hành của Nhà nước và theo Quy chế này.

Điều 2: Các cơ quan: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thuế, Quảnlý thị trường, Kiểm lâm (gọi chung là cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chốngbuôn lậu) được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) để theo dõi số tiềntrích chi phí cho các vụ, việc; được trích lập và sử dụng quỹ chống các hành vikinh doanh trái pháp luật, gian lận thương mại và quỹ chống chặt phá rừng từnguồn bán tài sản tịch thu mà cơ quan đã bắt giữ, xử lý theo thẩm quyền.

Điều 3:Các khoản thuphát sinh trong quá trình xử lý tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước đều phải đượcquản lý chặt chẽ và nộp đầy đủ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Tài chính mởtại KBNN cùng cấp để thực hiện việc trích trả các chi phí, trích thưởng cho côngtác xử lý và trích lập quĩ theo qui định trước khi nộp vào ngân sách địa phương,bao gồm:

1- Tiền bán tài sản tịch thu sung quĩNhà nước, kể cả ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quí, đá quí.

2- Tiền phạt do vi phạm các qui địnhtại Khoản 2 Điều 14, Điều 18 và Điều 19 của Qui chế bán đấu giá tài sản banhành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19-12-1996 của Chính phủ và tiền phạt dovi phạm hợp đồng mua bán tài sản đã được xác lập sau cuộc bán đấu giá (nếu có).

Khi thu lệ phí tham gia đấu giá, Hội đồng bán đấu giátài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước phải cấp chứng từ thu lệ phí theo qui địnhcủa Bộ Tài chính.

Chương II

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Quy định mức thu

Tiền thu lệ phí tham gia đấu giá đối với tổ chức, cánhân đăng ký tham gia đấu giá trong một cuộc bán đấu giá tài sản tịch thu sungquĩ Nhà nước theo các mức như sau:

+ 100.000 đồng/tổ chức, cánhân/một lần tham gia đấu giá đối với các loại tàisản bán đấu giá có giá khởi điểm dưới 100 triệu đồng.

+ 200.000 đồng/tổ chức, cánhân/một lần tham gia đấu giá đối với các loại tàisản bán đấu giá có giá khởi điểm từ 100 triệu đồng đến dưới 350 triệu đồng.

+ 400.000 đồng/tổ chức, cá nhân/mộtlần tham gia đấu giá đối với các loại tài sản bánđấu giá có giá khởi điểm từ 350 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng.

+ 800.000 đồng/tổ chức, cá nhân/mộtlần tham gia đấu giá đối với các loại tài sản bánđấu giá có giá khởi điểm từ 600 triệu đồng trở lên.

Điều 5: Các khoản chi phí tại cơ quan được giao thực hiệnnhiệm vụ chống buôn lậu:

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiệnnhiệm vụ chống buôn lậu ra quyết định tịch thu tài sản sung quĩ Nhà nước quiđịnh tại Điều 3 của Qui chế này được quyền duyệt chi các khoản chi để xử lý,được thanh toán và quyết toán chung vào vụ việc các khoản chi sau đây:

1- Chi phí điều tra, xác minh, bắtgiữ, xử lý vi phạm. Trong khoản chi này, nếu có trường hợp đặc biệt do nhucầu của công tác chống buôn lậu phải phát sinh chi phí mua tin thì Thủ trưởngcơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu duyệt chi mua tin.

1.1- Chi phí cho mua tin được chi trảgắn với giá trị của nguồn tin, hiệu quả của vụ việc và khống chế đối với từngngười, từng vụ như sau:

+ Chi phí mua tin tối đa cho một ngườilà 200.000 đồng/ người/ vụ.

+ Chi phí mua tin tối đa cho một vụ không quá 1.000.000đồng trong trường hợp có nhiều nguồn tin cung cấp có chất lượng.

1.2- Mức chi phí cụ thể do Thủ trưởngcơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu quyết định và chịu tráchnhiệm, trên cơ sở đề xuất của cán bộ được giao nhiệm vụ. Việc chi trả phải đảmbảo an toàn, bí mật cho người báo tin. Để tránh tiêu cực, lợi dụng, khi giaotiền cho người cung cấp tin phải có sự chứng kiến của người có trách nhiệmtrong đơn vị. Trường hợp tin báo không có giá trị, không thu được kết quả chốngbuôn lậu thì chi phí mua tin phải trừ vào quĩ thưởng từ các vụ việc khác củađơn vị.

1.3- Quyết định chi mua tin của Thủtrưởng cơ quan được giao nhiệm vụ chống buôn lậu là chứng từ dùng để quyết toánvới cơ quan Tài chính theo chế độ hiện hành. Thủ trưởng cơ quan được giao thựchiện nhiệm vụ chống buôn lậu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình vềchi phí mua tin đảm bảo đúng người, đúng việc và có hiệu quả. Trường hợp pháthiện chi sai mục đích, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chốngbuôn lậu có trách nhiệm phải thu hồi tiền chi sai. Người đề xuất việc chi saiqui định, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu quyếtđịnh chi sai, tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu tráchnhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

1.4- Định kỳ hàng quý, Thủ trưởng cơquan được giao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu có ra quyết định chi mua tinphải báo cáo tình hình mua tin và danh sách người báo tin cho Chủ tịch UBNDtỉnh để theo dõi. Việc cung cấp danh sách người báo tin cho các cơ quan chứcnăng phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

2- Chi phí khai quật, trục vớt, bốcdỡ, vận chuyển từ nơi bắt giữ đến kho bãi của cơ quan được giao thực hiệnnhiệm vụ chống buôn lậu.

3- Chi phí bảo quản tài sản củacơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu từ khi ra quyết định tớithời điểm chuyển giao cho cơ quan Tài chính.

4- Chi phí kiểm nghiệm, giámđịnh (nếu có) .

5- Chi bồi dưỡngcho các cá nhântrực tiếp và các thành viên phối hợp để điều tra, xác minh, bắt giữ, họp xử lýtài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước theo mức 20.000 đồng/người/ngày. Nếu làmviệc ngoài giờ thì thực hiện chế độ bồi dưỡng theo qui định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

Điều 6: Mở tài khoản “Quản lý và xửlý tài sản sung quĩ Nhà nước" (viết tắt là: QL và XL) :

Cơ quan tài chính từ cấp huyện trở lên ngoài việc mở tàikhoản tạm giữ để tập trung các khoản thu về xử lý tài sản tịch thu sung quĩ Nhànước, còn được phép mở tài khoản về “QL và XL” theo qui định ở khoản 2,Điều 19, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày7/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại KBNN các cấp để phục vụ cho công tácquản lý, xử lý và tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước của cơquan Tài chính.

Điều 7: Các khoản chi phí tại cơ quan tàichính:

Phòng Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính -Vật giá và Phòng Tài chính các huyện, thành phố có trách nhiệm giúp Giám đốc SởTài chính-Vật giá, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quản lý và theo dõi tài khoảnQL và XL; trực tiếp chi phí cho việc xử lý, định giá và bán đấu giá tài sảntịch thu sung quĩ Nhà nước gồm các khoản:

1- Chi phí bốc dỡ, vận chuyển sau thời điểm nhậnbàn giao (nếu có).

2- Chi phí tổ chức dán tem hàng nhậpkhẩu đối với các loại hàng hoá phải dán tem theo qui định hiện hành.

3- Chi phí sửa chữa hoặc làm vệ sinhtài sản để bán (nếu có).

4- Chi phí kiểm kê, phân loại, tổchức khảo sát thị trường và định giá khởi điểm đối với tài sản cần bán đấugiá.

5- Chi thông báo công khai trênphương tiện thông tin đại chúng tài sản cần bán đấu giá (đối với các tài sảncần bán đấu giá có giá khởi điểm từ 20.000.000 đồng trở lên).

6- Chi niêm yết, trưng bày và tổchức hướng dẫn khách hàng xem tài sản cần bán đấu giá.

7- Chi in ấn, sao chụp tài liệu, hồsơ và các chi phí có liên quan đến việc tổ chức cuộc bán đấu giá.

8- Chi bồi dưỡng các thànhviên Hội đồng định giá và bán đấu gía theo ngày làm việc, mức 20.000đồng/người/ngày.

9- Chi thuê nhân viên kỹ thuật đểgiúp việc cho Hội đồng theo mức:

+ Nếu đang công tác tại cơ quan, doanhnghiệp Nhà nước thì được bồi dưỡng như thành viên Hội đồng.

+ Nếu thuê ngoài thì trả theo khối lượng công việc phùhợp với giá trị ngày công kỹ thuật tại thị trường do Chủ tịch Hội đồng xem xétmức chi trả, nhưng tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày.

Điều 8: Chi phí và thanh toán chung trong vụ việc:

1- Khi xét duyệt chi phí, cơ quan tài chính căn cứ vàotính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí có liên quan đến xử lý tài sản tịchthu sung quĩ Nhà nước do Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chốngbuôn lậu đề nghị và các khoản chi tại cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tổchức bán đấu giá để chi trả, thanh toán chung trong vụ việc.

2- Số tiền thu do bán tài sản thu được sau khi trừ chiphí, trích thưởng theo chế độ, số còn lại phải chuyển toàn bộ từ tài khoản tạmgiữ vào ngân sách địa phương. Nếu số tiền thu từ bán tài sản tịch thu sung quĩNhà nước không đủ để trang trải các khoản chi nói trên hoặc xử lý không có tiềnthu, ngân sách địa phương cấp bổ sung theo đúng chế độ phân cấp ngân sách hiệnhành.

Điều 9: Chế độ báo cáo quyết toán và thẩm định quyếttoán:

1- Sau mỗi vụ xử lý, cơ quan được giaothực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu có tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước, cơquan chủ trì tổ chức bán đấu giá phải lập hồ sơ thanh toán các khoản thu, chi,tạm ứng theo vụ, việc, báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp để xem xét, duyệt chiphí.

2- Cuối năm, các cơ quan được giao thựchiện nhiệm vụ chống buôn lậu phải lập báo cáo quyết toán các khoản thu, chi vớicơ quan tài chính cùng cấp theo đúng qui định của Bộ Tài chính.

3- Trong báo cáo quyết toán, cơ quan đượcgiao thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu ngoài việc tập hợp đủ, đúng các khoảnchi phí còn phải thuyết minh rõ về tình hình sử dụng quĩ khen thưởng, quỹ bổsung kinh phí hoạt động chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật, gian lậnthương mại và quỹ chống chặt phá rừng.

Điều 10: Xử lý vi phạm:

1- Thủ trưởng cơ quan được giao thựchiện nhiệm vụ chống buôn lậu chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước về cáckhoản chi phí, chi thưởng trong công tác quản lý, xử lý tài sản tịch thu sungquĩ Nhà nước ở cơ quan mình đúng chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quiđịnh tại Qui chế này.

2- Mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vinhiệm vụ được giao mà cố ý làm trái, tạo cho người khác làm trái, làm thấtthoát tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước, quản lý và sử dụng các khoản thu, chitừ bán tài sản không đúng các nội dung qui định trong Qui chế này phải chịutrách nhiệm vật chất và bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 11: Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lývà sử dụng các khoản thu, chi từ bán tài sản tịch thu sung quĩ Nhà nước phát sinhtrên địa bàn tỉnh Bình Định theo đúng chế độ của Nhà nước đã ban hành và cácqui định tại Qui chế này.

Điều 12:Những vấn đềkhác có liên quan đến việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước không qui địnhtrong Qui chế này, thực hiện theo các văn bản qui định hiện hành của Nhà nước./.