BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHẦN MỀM “XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” (gọi tắt là phần mềm) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi và đối tượng: Phần mềm được áp dụng đối với các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú nhằm đảm bảo thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong các bữa ăn tại nhà trường.

2. Hình thức sử dụng: Phần mềm được đăng tải trên website của Dự án bữa ăn học đường và được sử dụng miễn phí tại địa chỉ: www.buaanhocduong.com.vn .

3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai áp dụng phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” phù hợp với điều kiện của địa phương và gia đình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sGiáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Y tế (Cục YTDP, Viện Dinh dưỡng);
- Bộ LĐ-TB&XH (Cục BVCSTE);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa