ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1961/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Công văn số 2114/STC-HCSN ngày 25 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 02 đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cho cả giai đoạn 2011-2012, gồm: Trung tâm Thôngtin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư và Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái địnhcư.

Điều 2. Trung tâm Thôngtin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư và Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái địnhcư được phân loại đơn vị sự nghiệp: Tự bảo đảm một phần chi phí hoạt độngthường xuyên. Kinh phí ngân sách cấp bảo đảm chi hoạt động thường xuyên năm2011 (năm đầu thời kỳ ổn định) và cho cả giai đoạn 2011-2012 của 02 đơn vị là322 (ba trăm hai mươi hai) triệu đồng/năm; trong đó:

- Trung tâm Thông tin, tư vấn vàhỗ trợ đầu tư: 161 triệu đồng/năm;

- Ban Bồi thường, giải phóng mặtbằng và tái định cư: 161 triệu đồng/năm.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sựnghiệp trên và kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi hoạt động thườngxuyên, Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư và Trưởng ban BanBồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư có trách nhiệm tổ chức thực hiệnquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quanliên quan và Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư, Trưởng banBan Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn