ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1962/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đếnkiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tụchành chính bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt,thành phố Bảo Lộc và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Websiee VPUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNGTHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số1962/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hoặc cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực

2

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp bị mất bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

3

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và cấp lại giấy phép khi hết hạn trước 30 ngày.

4

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

5

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và cấp lại giấy phép khi hết thời hạn trước 30 ngày.

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

T-LDG-058206-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

2

T-LDG-058221-TT

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

T-LDG-058230-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

4

T-LDG-058240-TT

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá

5

T-LDG-058246-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với Giấy phép còn thời hiệu trước 30 ngày

6

T-LDG-058253-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với trường hợp đã có Giấy phép hết thời hạn hiệu lực

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Công thương Lâm Đồng