UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá nước máy

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Xét đề nghị của Sở Tài Chính và Sở Giao Thông Công Chính tại tờ trình số 87 ngày 14 tháng 10 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán 1m3 (một mét khối) nước máy do Cty cấp nước sản xuất như sau:

STT

Nhu cầu sử dụng

Đơn giá

Giá nước sinh hoạt

a. Tại các hộ gia đình đã lắp đồng hồ:

- Trong định mức 4m3/người/tháng:

- Trên định mức 4m3/người/tháng:

b. Tại các hộ gia đình chưa lắp đồng hồ:

(Khối lượng nước tiêu dung do Cty cấp nước xác định tùy theo từng khu vực, nhưng không quá 5m3/người/tháng)

c. Tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, quân đội (Không sản xuất kinh doanh):

d. Tại các bể công cộng đã lắp đồng hồ:

e. Tại các bể công cộng chưa lắp đồng hồ:

1.600đ/m3

2.000đ/m3

1.600đ/m3

2.000đ/m3

1.200đ/m3

2.500đ/người/tháng

2

Giá bán cho các doanh nghiệp kinh doanh:

Gồm: Các khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống giải khát, nước xuất khẩu, cơ quan người nước ngoài, Công ty liên doanh với nước ngoài và gia công cho nước ngoài, sản xuất: Aga, rượu, bia, kem, nước đá, nước xây dựng công trình, rửa xe ôtô, xe máy…v.v; nước để chảy lãng phí hoặc sử dụng trái phép.

5.500đ/1m3

3

Giá bán cho các doanh nghiệp sản xuất và các văn phòng đại diện

(Ngoài các đơn vị tại mục 2)

2.700đ/m3

Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 1997.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc: Sở Giao thông công chính, Sở Tài Chính, Công ty Cấp nước, các cấp các ngành có liên quan và các hộ sở dụng nước căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách