ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số: 04/BC-BCĐ ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung Mục II.2.2 về xác định các giải pháp ứng phó với BĐKH như sau:

“Tiếp tục cập nhật, lựa chọn, hoàn chỉnh các giải pháp ứng phó với BĐKH với các ngành, lĩnh vực và địa phương trên toàn tỉnh;

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, các giải pháp ứng phó với BĐKH đã được lựa chọn;

Nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu đã thực hiện thí điểm thành công.”

2. Bổ sung Mục II.2.6 về triển khai một số nhiệm vụ ưu tiên như sau:

“Triển khai thực hiện các dự án trồng rừng đầu nguồn;

Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

Tăng cường năng lực cho công tác nâng cao sức khoẻ cộng đồng;

Triển khai thực hiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu đã thí điểm thành công”.

3. Bổ sung 01 dự án vào Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên triển khai Kế hoạch hành động:

Thông tin dự án cụ thể như sau:

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung chính

Kinh phí

(tỷ đồng)

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

18

Kết hợp kiến thức bản địa với khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH

Chọn lọc và ứng dụng kiến thức bản địa, kết hợp với khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh

Tập huấn nâng cao năng lực của người dân trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH và hướng dẫn các huyện, thị triển khai các mô hình ứng dụng kiến thức bản địa kết hợp với khoa học kĩ thuật đã thí điểm thành công như: Ngô xen đậu xanh thích ứng hạn, gừng và cây dược liệu xen chuối trên đất dốc, sử dụng viên nén dúi sâu trong canh tác lúa,…

1,0

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2016

Điều 2. Các ông, bà: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nông Văn Chí