ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà

trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ “Quy chế đánh số và gắn biển số nhà”, được ban hành tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Để thuận lợi việc giao dịch, thông tin liên lạc liên quan đến địa chỉ nhà của cộng đồng xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý về hành chính, an ninh trật tự, dân cư, nhà đất, góp phần tạo nề nếp văn minh đô thị ở tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 68/TTr-SXD ngày 21 tháng 7 năm 2011), và ý kiến của Sở Tư pháp (tại Báo cáo thẩm định 609/BC-STP ngày 13 tháng 7 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

- Thẩm định các kế hoạch thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp hoặc giải quyết những vấn đề tồn tại, bất cập về đánh số và gắn biển số nhà tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

2. UBND cấp huyện:

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc lập kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn; theo kế hoạch được duyệt, lập phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp phường tổ chức thông tin công khai phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Xây dựng thẩm định) kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

- Thực hiện cung cấp Giấy chứng nhận số nhà cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm (nếu có).

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà.

- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng tổng hợp) về kết quả thực hiện đánh số và gắn biển số nhà.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và mọi đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Trúc