BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1969/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013 CỦA NHÀ THẦU XÂY LẮP THAM GIA CÁC DỰ ÁN XÂYDỰNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày20/12/2012 của Chính phủ quy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhàthầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tưxây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điềuNghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định đánh giá kết quả thựccủa Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốnngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-BGTVT ngày25/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả thực hiện của Nhàthầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sáchNhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải quyết định đầu tư;

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá điều chỉnhcủa Sở GTVT Lai Châu tại Văn bản số 432/SGTVT-DA ngày 07/5/2014 và của TổngCông ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại cácVănbản số 1636/VEC-QLTC ngày 15/5/2014, số 1681/VEC-QLTC ngày 20/5/2014;

Trên cơ sở báo cáo tại Văn bản số 1184/CQLXD-SB2 ngày 22/5/2014 của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng& CL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số1547/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải, như sau:

TT

Mức độ đáp ứng

Slượng Nhà thầu

Tỷ lệ %

1

Nhà thầu xây lắp đáp ứng vượt yêu cầu

0

0%

2

Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu

385

81,05%

3

Nhà thầu xây lắp trung bình

37

7,79%

4

Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu

53

11,16%

Cộng

475

100%

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung về kết quả thựchiện năm 2013 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sửdụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết địnhđầu tư, như sau:

TT

Tên nhà thầu

Theo Quyết định số1547/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ GTVT

Điều chỉnh kết quả thực hiện tại Quyết định này

1

Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng Công ty XD Trường Sơn (MSDN/MST: 0500317781)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

2

Công ty TNHH Nhạc Sơn (MSDN/MST: 5300232931)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

3

Tổng Công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

4

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng giao thông Phương Thành (MSDN/MST: 0101511949)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Trung bình

5

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; MSDN/MST: 0100105616)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Trung bình

6

Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (MSDN/MTS: 5400103880)

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu

Kết quả đánh giá điều chỉnh, bổ sung của các Nhà thầu xây lắp sẽ được Trungtâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vậntải công bố trên trang tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và đăng tải trênWebsite của Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT: cucqlxd-bogtvt.vn (mục Tintức - Thông báo).

Điều 3.

1. Mức độ đáp ứng của các Nhà thầu được điều chỉnh,bổ sung tại Điều 2 Quyết định này sẽ thaythế kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng của Nhà thầu tại (Phụ lục 1; 2 và 3) Quyết định số1547/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2014 của BộGiao thông vận tải.

2. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnhtại (Phụ lục 1; 2 và 3), Quyết định này được giữ nguyên theo các nội dung đãđược công bố tại Quyết định số 1547/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ Giao thôngvận tải.

3. Bộ GTVT yêu cầu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầutư phát triển đường cao tốc Việt Nam vàGiám đốc Sở Giao thông vận tải Lai Châu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việcthực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về đánh giá kếtquả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp theo Quyết định số228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 cho các năm tiếp theo.

Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kết cấuhạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT, Giám đốcTrung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông