ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng
và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 100/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khu biên giới Lào Cai;

Căn cứ Quyết định s 155/1998/QĐ-UB ngày 10/7/1998 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khu Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (gọi tắt là Ban 100).

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thù trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các thành viên Ban 100 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng