THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam

_________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Căn cứ Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty Xi măng Việt Nam) trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Công ty Xi măng Hoàng Thạch.

1. Tổng công ty Xi măng Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con đấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam National cement Corporation, viết tắt là: Vinacement.

3. Trụ sở chính: 228 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xi măng Việt Nam gồm:

- Văn phòng Tổng công ty;

- Công ty Xi măng Hoàng Thạch;

- Một số đơn vị sự nghiệp.

5. Vốn điều lệ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam là vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2006, sau khi đã kiểm toán.

6. Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

- Công nghiệp xi măng: khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác nguyên liệu và phụ gia, sản xuất, kinh doanh xi măng, sản xuất bao bì xi măng;

- Cơ khí: chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa và lắp ráp thiết bị cơ khí, thiết bị điện;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng: gạch chịu lửa, thạch cao, các loại sản phẩm từ xi măng và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

- Các dịch vụ: tư vấn đầu tư và xây dựng; nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo; xuất nhập khẩu; cung ứng vật tư; vận tải đường bộ, đường sông, đường biển; thương mại, khách sạn;

- Hoạt động tài chính;

- Các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

7. Cơ cấu quản lý và điều hành của Tổng công ty Xi măng Việt Nam gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam có tối đa 07 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách. Thành viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và thẩm định của Bộ Nội vụ.

Ban kiểm soát Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam bổ nhiệm, có tối đa 05 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát là ủy viên Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

8. Các công ty con tại thời điểm thành lập:

a) Các công ty do Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty Xi măng Hà Tiên 1;

- Công ty Xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Năng;

- Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng;

- Công ty Xi măng Hải Vân;

- Công ty Xi măng Hà Tiên 2;

- Công ty Xuất nhập khẩu xi măng;

- Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng;

- Công ty Xi măng Hoàng Mai;

- Công ty Xi măng Tam Điệp;

- Công ty Xi măng Hải Phòng.

Các công ty nói trên thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

b) Các công ty con do Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối: 12 công ty:

- Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn;

- Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng;

- Công ty cổ phần Thạch cao xi măng;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bút Sơn;

- Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;

- Công ty cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát;

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Thạch;

- Công ty liên doanh Bao bì xi măng Hà Tiên - Kiên Giang.

9. Công ty liên doanh, liên kết do Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: 8 công ty.

- Các công ty liên doanh với nước ngoài: 4 công ty

+ Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng;

+ Công ty Xi măng Nghi Sơn;

+ Công ty Xi măng Holcim Việt Nam;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Lafarge Việt Nam.

- Các công ty cổ phần: 4 công ty

+ Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai;

+ Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hoàng Thạch;

+ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ;

+ Công ty cổ phần Sông Đà 12.

10. Đơn vị sự nghiệp:

Trường công nhân kỹ thuật xi măng.

11. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam bổ sung công ty con, công ty liên kết, thành lập đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Xây dựng:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty con do Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ nói ở mục a điểm 8 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành;

- Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2. Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế quản lý tài chính và xác định mức vốn điều lệ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bổ nhiệm Tổng giám đốc của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng