HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 197-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1972

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUỸ TIẾT KIỆM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 178-CP ngày 18-9-1972 về việc đẩy mạnh công tác huy động tiền tiết kiệm của nhân dân nhằm tăng thêm nguồn vốn tín dụng, góp phần điều hòa lưu thông tiền tệ và cải thiện đời sống nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Quỹ tiết kiệm) từ trung ương đến cơ sở như sau:

- Ở trung ương, có Cục tiết kiệm.

- Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có Chi cục tiết kiệm.

- Ở cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, khu phố (thuộc hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng) có Quỹ tiết kiệm;

- Ở cấp xã, đường phố, xí nghiệp, cơ quan Nhà nước có Quỹ tiết kiệm cơ sở, uỷ nhiệm tiết kiệm hoặc đại lý tiết kiệm.

Điều 2. - Hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm có nhiệm vụ chuyên trách huy động tiền tiết kiệm của nhân dân, đồng thời kiêm nhiệm một số việc dưới đây:

- Mở tài khoản tiền gửi cho tư nhân;

- Được ủy nhiệm thu và trả tiền cho các tổ chức kinh tế, cơ quan Nhà nước;

- Cho vay sinh hoạt đối với cán bộ, công nhân, viên chức.

Điều 3. - Hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm là đơn vị kinh doanh, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có biên chế và quỹ lương riêng, đặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 4. - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép sử dụng số tiền do Quỹ tiết kiệm huy động được và phải trả lãi cho Quỹ tiết kiệm theo lãi suất tạm thời do đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Điều 5. - Nguồn thu của Quỹ tiết kiệm gồm tiền lãi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả nói ở điều 4 và tiền thù lao do các tổ chức kinh tế, cơ quan Nhà nước trả về các công việc ủy nhiệm nói ở điều 2.

Nguồn chi của Quỹ tiết kiệm gồm lãi tiền gửi và tiền tiết kiệm trả cho nhân dân, tiền lương và các chi phí kinh doanh của hệ thống Quỹ tiết kiệm.

Hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm phải kinh doanh có lãi, nộp tích lũy cho ngân sách theo chế độ của Nhà nước.

Điều 6. - Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cụ thể của mỗi cấp trong hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm do đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Điều 7. - Đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị