ỦY BAN DÂN TỘC
-------
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ;
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU”
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP , ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức Ủy ban Dân tộc;
Căn cQuyết định số 419/QĐ- UBDT, ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2012;
Căn cứ biên bản cuộc họp gia một số Bộ, ngành liên quan thống nhất tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hvới các dân tộc thiu s; các dân tộc thiểu svới Bác Hồ kính yêu” ngày 13/7/2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tchức cuộc thi với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Tchức cuộc thi có nhiệm vụ:
- Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và phân công trách nhiệm các thành viên;
- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Tổ chức;
- Phát động cuộc thi từ 01/9/2012 và tổ chức trao giải thưởng cuộc thi vào tháng 5/2013;
- Ban Tchức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, hiệu qu cao.
Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Ủy ban Dân tộc để thực hiện nhiệm vụ.
Kinh phí tchức cuộc thi được trích từ nguồn hoạt động sự nghiệp của Ủy ban Dân tộc năm 2013; hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và vận động tài trợ từ nguồn xã hội hóa để tổ chức cuộc thi. (Có dự toán chi tiết kèm theo)
Ban Tchức cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Ủy ban người VN ở nước ngoài;
- Lưu: VT, Vụ TT (05b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử