ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-UBND

Bà Rịa–Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM2012 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư;

Căn cứ Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày08 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chươngtrình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúctiến Đầu tư tại Công văn số 05/TTXTĐT ngày 12 tháng 01 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và phụ lụcdự toán chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trungtâm Xúc tiến Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổchức triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu do nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ; Trung tâm có trách nhiệm báocáo kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhữngvấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình.

Điều 3. SởTài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Trung tâmXúc tiến Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình vàhướng dẫn việc thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Giám đốc SởKế hoạch – Đầu tư, Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp, Trưởng ban Quản lý Phát triểnCôn Đảo, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHHồ Văn Niên

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2012 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dântỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Năm 2011, trong bối cảnh phải đối mặt vớinhững khó khăn của nền kinh tế thế giới, cũng như ở trong nước, nhưng với sự nỗlực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Namtiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ. Thu hút vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn khá triển vọng với số vốn đăng ký khoảng 15 tỷUSD và vốn giải ngân ước đạt 11 tỷ USD. Tổng vốn giải ngân vẫn giữ tương đối ổnđịnh trong năm 2011, với tỷ lệ giải ngân so với vốn đăng ký chiếm 70%, một consố khích lệ đối với hoạt động xúc tiến đầu tư và quản lý đầu tư. Điều này chothấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có sự đánh giá tích cực về môi trường đầu tưkinh doanh tại Việt Nam

Tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư hiện nay vẫn cònnhiều bất cập, thực hiện một cách tự phát và manh mún chưa có sự gắn kết giữacác ngành, địa phương, hiệu quả của công tác xúc tiến chưa cao đòi hỏi trongthời gian tới phải nghiên cứuđổi mới căn bản phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểmvào các đối tác tiềm năng, đảm bảo tính thống nhất, liên vùng, liên ngành vàmang tính chuyên đề. Do vậy, việc thực hiện một chương trình xúc tiến đầu tưhiệu quả, theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xuhướng chung là một việc rất quan trọng và cần thiết để đạt mục tiêu huy độngtổng thể các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

I. CĂN CỨ THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH:

1. Dự báo tìnhhình kinh tế và đầu tư:

Theo báo cáo “Triểnvọng phát triển kinh tế toàn cầu” năm 2011 của Ngân hàng Thế giới (WB), tăngtrưởng kinh tế toàn cầu năm 2011 sẽ đạt 3,2%, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàncầu năm 2012 và năm 2013 sẽ khôi phục tới mức 3,6%. Dòng FDI có thể sẽ phục hồinhư mức trước khủng hoảng trong vòng hai năm tới và các nền kinh tế mới nổi sẽtiếp tục dẫn đầu tăng trưởng kinh tế toàn cầu tuy có phần chậm hơn. Một trongnhững nền kinh tế mới nổi hiện nay có thể kể đến là khu vực Đông Nam Á - là mộtthị trường năng động, có khả năng ứng phó tốt trong tình hình kinh tế khó khănnhư hiện nay. Nhiều diễn đàn, Hội nghị các nước ASEAN đã diễn ra và đã kết nốinền kinh tế các nước trong khu vực với các quốc gia lớn như Nga, Hoa Kỳ, Trungquốc, Nhật Bản.

Qua khảo sát đánh giá củacác tổ chức thương mại và ngân hàng thế giới cho thấy Việt Nam vẫn là địa điểmhấp dẫn của các nhà đầu tư kinh doanh trên thế giới. Trong đó, Bà Rịa – VũngTàu (BR-VT) là một điểm đến tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Quan điểm, chủ trương,định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

TheoNghị quyết Đảng bộ lần thứ V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã địnhhướng phát triển kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệpvà cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015, phát triển kinh tế gắn với yêu cầuphát triển bền vững.

Theo đó, khai thác lợi thế biển, bờ biển, thực hiệnchuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ, xác định pháttriển cảng là nhiệm vụ trọng tâm.

Tập trung phát triển mạnh dịch vụcảng biển, hậu cần (logistics), du lịch, dầu khí, vận tải, hàng hải và các dịchvụ khác tạo bước phát triển đột phá về dịch vụ giai đoạn 2011-2015. Phát triểnmạnh các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, bảohiểm, thông tin truyền thông, kinh doanh bất động sản, tư vấn pháp lý, tư vấnđầu tư, chuyển giao công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo... góp phần làm tăngmạnh cơ cấu dịch vụ của tỉnh.

Với định hướng pháttriển mạnh kinh tế biển, Tỉnh sẽ tập trung giải ngân và triển khai dự án có quymô lớn, dự án trọng điểm, dự án có vị trí quan trọng mà khi thực hiện sẽ tạosức mạnh lan tỏa kéo theo dự án khác, dự án có tác động đến cộng đồng, có ýnghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Thực trạng vềtình hình thu hút đầu tư và hoạt động xúc tiến đầu tư:

3.1. Về thu hút đầu tư:

Theo số liệuthống kê năm 2011 đã có 25 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầutư, đạt 83,3% kế hoạch (30 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký 942 triệu USD(gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm), vượt 88,4% kế hoạch (500 triệuUSD). Đầu tư trong nước có 38 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, vượt 72,7%kế hoạch (22 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký 12.800 tỷ đồng, đạt 90,5% kếhoạch (14.150 tỷ đồng).

Tính đến cuốinăm 2011, trên địa bàn tỉnh hiện có 298 dự án đầu tư nước ngoài FDI còn hiệulực với tổng vốn đầu tư đăng ký 27,1 tỷ USD, vốn thực hiện đạt hơn 6,7 tỷ USD;và 416 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 180.300 tỷ đồng vốnthực hiện đạt 67.560 tỷ đồng.

Qua số liệu trêncho thấy vốn đăng ký của các dự án rất lớn, song vốn thực hiện thấp việc giảingân vốn còn quá chậm nhất là các dự án lớn, dự án FDI. Trong các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Điều nàyảnh hưởng chung đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các dự án hoànthành đi vào hoạt động đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh.

3.2. Về hoạt động xúc tiến đầu tư:

Năm 2011, tìnhhình thu hút đầu tư chung của cả nước có phần chững lại, nhưng tại tỉnh cónhững tín hiệu khả quan, với các đoàn đến với tỉnh theo quan hệ ngoại giao kếthợp tìm hiểu thị trường đầu tư – kinh doanh của một số quốc gia. Đặc biệt làNhật Bản, Hàn Quốc, Nga.

Riêng đối vớiNhật Bản đã có liên tiếp các đoàn từ vùng Kansai vào khảo sát về lĩnh vực cảngbiển, dịch vụ logistics, và công nghiệp hỗ trợ; nhất là sau các đợt tỉnh tổchức các đoàn đi xúc tiến tại thị trường này, điều này chứng tỏ sự kết nối bướcđầu đã có hiệu quả và có triển vọng cho thời gian tới.

Với chủ trươngcủa tỉnh định vị rõ thị trường mục tiêu, đối tượng mục tiêu và ngành cụ thể chotừng năm, từng giai đoạn đã làm cho hoạt động xúc tiến đầu tư đi vào trọng tâm.

Nhìn chung, nămqua hoạt động xúc tiến đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã quảng báhình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và nhất là ngành, lĩnh vực cụthể kêu gọi đầu tư của tỉnh đến được các thị trường mục tiêu và các nhà đầu tưtiềm năng; đã thực hiện kết nối và phối hợp tốt với các tổ chức trong và ngoàinước liên quan đến hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư.

Hoạt động xúctiến đầu tư của tỉnh được thực hiện đồng bộ ở mọi cấp, mọi ngành, từ những vịlãnh đạo cao cấp của tỉnh đến Các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp khai thác hạtầng, … thông qua nhiều kênh như: quan hệ ngoại giao, qua các tổ chức, hiệphội, doanh nghiệp,… và được thực hiện qua nhiều phương tiện như qua đĩa tư liệu;các website, qua các báo, đài chuyên về kinh tế và đầu tư với hai ngôn ngữchính là Anh - Việt, bên cạnh đó còn phát triển thêm tiếng Nhật và Hàn; … Nhìnchung, hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang tính chuyên nghiệp, đạt những kết quảtương đối khả quan, tạo nền móng tốt để triển khai hoạt động cho những năm tới.

Bên cạnh nhữngkết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Hoạt động xúctiến chỉ dừng lại ở việc thực hiện quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môitrường đầu tư, riêng sản phẩm cụ thể đưa ra kêu gọi đầu tư chưa nhiều, chưa códự án đã nghiên cứu sơ bộ; hoạt động xúc tiến chưa bắt kịp với xu thế mới.

- Quy hoạch theotừng ngành để thu hút trong từng khu – cụm công nghiệp còn chưa rõ ràng cụ thể.

- Tài liệu quảngbá nhiều nhưng chưa chuyên sâu cho từng ngành hoặc lĩnh vực đưa ra kêu gọi, nộidung tài liệu chưa thỏa mãn theo yêu cầu nhà đầu tư, việc quảng bá trên websitecòn hạn chế chưa tận dụng triệt để phương tiện này.

- Chưa có cộngtác viên xúc tiến tại các thị trường mục tiêu ở nước ngoài.

- Việc xúc tiếncho các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận được đất triển khai dự áncòn chậm, bị động, lúng túng làm cho giải ngân vốn đăng ký thấp.

- Cán bộ viênchức làm công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế về ngoại ngữ.

4. Bối cảnhnăm 2012:

* Bối cảnh quốc tế và khu vực:

- Kinh tế thếgiới vẫn trong giai đoạn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, thâm hụt ngân sách vànợ công tăng quá mức đang là áp lực đối với các nước phát triển như EU, Mỹ,Nhật Bản; đe dọa sự ổn định kinh tế thế giới. Điều này có tác động rất lớn đếnxu hướng và dòng dịch chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các tập đoàn,công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia.

- Các nhà đầu tưNhật Bản đang chuyển hướng đầu tư từ Thái Lan, Trung Quốc sang các nước ViệtNam, Indonesia, Philippines.

- Khu vực ĐôngNam Á - là một thị trường năng động, có khả năng ứng phó tốt trong tình hìnhkinh tế khó khăn hiên nay và đã được các nhà đầu tư Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản nhắmtới.

* Bối cảnh trong nước:

- Việt Nam đã vàđang tập trung thực hiện việc ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ môvà đảm bảo an sinh xã hội. Các biện pháp, chính sách bình ổn của Chính phủ đangdần dần phát huy hiệu quả, góp phần phục hồi nền kinh tế. Đây là điểm thuậnlợi, song bước vào năm 2012, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tăng trưởngvà ổn định vĩ mô, ngoài khôi phục tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ môcòn thêm nhiệm vụ tái cơ cấu và cấu trúc nền kinh tế.

- Năm 2012 lànăm thứ hai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, ViệtNam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng sẽ tiếp tục kế thừa và pháthuy những kết quả đạt được trong năm 2011 để thực hiện thành công Nghị quyếtĐại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ V.

5. Định hướngthu hút đầu tư năm 2012:

- Thu hút vốnđầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, chú trọng thu hút vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài.

- Chủ động xúctiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với yêu cầu.

- Về thu hútFDI: tập trung vào các dự án có chất lượng và hiệu quả; phát triển bền vững vàbảo vệ môi trường; chú trọng suất đầu tư từng dự án; xúc tiến phải được địnhvị: theo từng lĩnh vực, từng giai đoạn, và định vị quốc gia, tập đoàn, công tycó thế mạnh về lĩnh vực cần thu hút.

- Thu hút cácngành: Công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, du lịch, tài chính, các dịch vụcó giá trị gia tăng cao nhằm phát triển toàn diện, hiệu quả kinh tế biển.

- Thu hút đầu tưcác dự án đào tạo nguồn nhân lực, dự án thành lập Trung tâm đào tạo có quy môhiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phục vụ cho cácdự án trọng điểm. Tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồnnhân lực chuyên ngành dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ.

- Xúc tiến mạnhmẽ nhằm thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư đã có giấy chứng nhận đầu tư,đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, dự án có vị trí quantrọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh việc chuyển vốnđăng ký thành vốn thực hiện.

- Xác định côngtác xúc tiến đầu tư trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng và cần thiết khitình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, cần đẩy mạnh xúctiến đầu tư, tranh thủ khai thác lợi thế trong nước và quốc tế để có bướcchuyển hướng kịp thời trong công tác xúc tiến, phù hợp yêu cầu tái cơ cấu, cấutrúc lại nền kinh tế.

- Khai thác lợithế quốc tế, nắm bắt thời cơ các nhà đầu tư Nhật Bản đang chuyển hướng đầu tưtừ Thái Lan, Trung Quốc sang các nước Việt Nam, Indonesia, Philippines. Đặcbiệt, là khai thác lợi thế và quyết tâm hợp tác phát triển của hai Chính phủViệt Nam và Nhật Bản, trong đó chú trọng việc Chính phủ Việt Nam quy hoạch thuhút đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ cho hai địa phương là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuvà Hải Phòng.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

* Mục tiêu chung: Quảng bá hình ảnh, môi trường đầutư, lĩnh vực đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến vớicác thị trường, các nhà đầu tư mục tiêu trong và ngoài nước như một điểm hẹnđầu tư hấp dẫn và bền vững nhằm thu hút đầu tư.

* Mục tiêu thu hút cụ thể năm 2012:

- Về đầu tư nước ngoài:

Dự kiến thu hút: 30 dự án, vốn đăng ký: 500 triệuUSD.

- Về đầu tư trong nước:

Dự kiến thu hút: 20 dự án, vốn đăng ký: 10.750 tỷđồng.

2. Yêu cầu:

- Về nội dung chương trình xúc tiến đầu tư phải gắnkết theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đại biểu Đảng bộtỉnh lần thứ V đề ra.

- Chương trình xúc tiến đầu tư phải đáp ứng các yêucầu thực tế trong tình hình mới, tập trung vào trọng tâm, định hướng phát triểnkinh tế của tỉnh. Đặc biệt, xúc tiến đầu tư cần tập trung vào các ngành, lĩnhvực cần thu hút theo chủ trương của tỉnh và các đối tượng mục tiêu, thị trườngmục tiêu đã xác định là công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics.

- Phải đẩy mạnhcông tác truyền thông ra nước ngoài.

- Phải đổi mớihoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới, xúc tiến đầu tư một cáchchủ động. Đồng thời, khắc phục những hạn chế hoạt động xúc tiến đầu tư giaiđoạn trước để đưa ra các giải pháp xúc tiến đầu tư phù hợp.

3. Lĩnh vực, ngành thu hút:

Thu hút vốn đầu tư các dự án thuộc về các ngành, lĩnhvực: công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu cần cảng (logistics), hạ tầng giao thông,đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, y tế, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dựán công nghệ nguồn, bảo vệ môi trường, …vào các khu công nghiệp, cụm côngnghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Côn Đảo.

4. Đối tượng xúc tiến và thị trườngmục tiêu:

- Đối tượng xúc tiến là các tập đoàn, các Công tyxuyên quốc gia, đa quốc gia, các công ty vừa và nhỏ (đối với ngành CN hỗ trợ)của trong và ngoài nước.

- Các kênh xúc tiến: các cơ quan ngoại giao, tham tánkinh tế - thương mại – đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giaocủa nước ngoài tại Việt Nam và tại nước ngoài; các tổ chức, hiệp hội của nướcngoài như: JICA, JETRO, KOTRA, EROCHAM, AMCHAM, các công ty tư vấn, các nhà đầutư nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, tại tỉnh.

- Thị trường mục tiêu là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc,Nga, Đức, Hà Lan và một số nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, ASEAN.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Chương trình1: XÂY DỰNG TÀI LIỆU, QUẢNG BÁ TUYÊN TRUYỀN, CUNG CẤP THÔNG TIN:

1.1. Xây dựng tài liệu:

- Mục tiêu: làmtư liệu để giới thiệu, quảng bá và cung cấp thông tin về tiềm năng, lợi thế,môi trường đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, các thông tin về pháp luật vànhững quy định chung về đầu tư, thông tin liên quan về kinh tế - kỹ thuật (chiphí, quy hoạch, hiệu quả đầu tư, …)…đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nướcbằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

- Nội dung côngviệc thực hiện:

Stt

Tên công việc thực hiện

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

(Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

1.

Phim quảng bá giới thiệu chung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện quay và nhân bản đĩa phim quảng bá giới thiệu về tỉnh.

Trung tâm XTĐT

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp liên quan

450

Quý I

2.

Tập gấp (Brochure) giới thiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thu thập thông tin về môi trường đầu tư, biên tập và in ấn tài liệu giới thiệu chung về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm XTĐT

Các sở, ban, ngành liên quan

260

Quý II

3.

Lập và in ấn sổ tay đầu tư

Thu thập biên tập và in ấn thông tin liên quan đến những quy định về pháp lý, thủ tục đầu tư,...

Trung tâm XTĐT

Các sở, ban, ngành liên quan

220

Quý I

4.

Tập gấp quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Biên tập và in ấn tập gấp quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và quy trình thủ tục triển khai dự án ngoài khu công nghiệp

Sở

Kế hoạch – Đầu tư

các Sở Ban ngành liên quan

100

5.

Tài liệu giới thiệu về các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thu thập thông tin, biên tập và in ấn tài liệu giới thiệu về các khu công nghiệp trên địa bàn

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp liên quan

150

Quý II

6.

Tài liệu giới thiệu về Côn Đảo

Thu thập thông tin, biên tập và in ấn tài liệu giới thiệu tổng quan về Côn Đảo

BQL PT

Côn Đảo

Các sở, ban, ngành liên quan

200

Quý II

7.

Bản đồ thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thu thập thông tin và xây dựng Bản đồ thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Sở Kế hoạch – Đầu tư

Sở

KH-ĐT

Các sở, ban, ngành liên quan

100

Quý II

8.

Bản tin Đầu tư

Viết bài, biên tập, dịch thuật và xuất bản Bản tin quảng bá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi các Tổng lãnh sự, Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư...

Trung tâm XTĐT

Các sở, ban, ngành liên quan

560

01/01/2012- 31/12/2012

Cộng kinh phí thực hiện:

2.040

1.2. Tuyên truyền quảng bá trên các báo,đài:

- Mục tiêu: chuyển tảithông tin và hình ảnh của tỉnh về tiềm năng, lợi thế, môitrường đầu tư, các ngành, lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư đến với các nhà đầu tưtrong và ngoài nước qua các kênh báo, đài để kêu gọi đầu tư.

- Nội dung côngviệc thực hiện:

Stt

Tên công việc thực hiện

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

1.

Quảng bá trên Báo Đầu tư

Phối hợp với Báo đầu tư thu thập thông tin và viết tin, bài quảng bá kêu gọi đầu tư trong nước

Trung tâm XTĐT

Báo Đầu tư;

Các sở, ban, ngành liên quan

150

01/01/2012- 31/12/2012

2.

Quảng bá trên Thời báo Kinh tế (Saigontimes)

Phối hợp với Saigontimes thu thập thông tin và viết tin, bài quảng bá kêu gọi đầu tư nước ngoài

Trung tâm XTĐT

Báo Saigontimes; Các sở, ban, ngành liên quan

150

01/01/2012- 31/12/2012

3.

Quảng bá trên Tạp chí Logistics

Phối hợp với tạp chí Logistics thu thập thông tin và viết tin bài quảng bá kêu gọi đầu tư lĩnh vực logictics

Trung tâm XTĐT

Tạp chí Logictics; Các sở, ban, ngành liên quan

360

01/01/2012- 31/12/2012

4.

Quảng bá chung về tỉnh trên kênh InfoTV và Côn Đảo trên VTV4, HTV

Phối hợp với InfoTV, VTV4, HTV thực hiện các phóng sự quảng bá giới thiệu về tỉnh và Côn Đảo.

-Trung tâm XTĐT-Ban Quản lý PTCĐ

InfoTV,VTV4, HTV;

Các sở, ban, ngành liên quan

300

01/01/2012- 31/12/2012

Cộng kinh phí thực hiện:

960

1.3. Quảng bá trênwebsite và các hình thức khác:

- Mục tiêu: sửdụng môi trường internet để chuyển tải thông tin và hình ảnh về tiềm năng, lợithế, môi trường đầu tư, thủ tục pháp lý về đầu tư kinh doanh, các ngành, lĩnhvực, dự án kêu gọi đầu tư đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước qua việcvận hành website của các cơ quan thuộc tỉnh; hợp tác với đơn vị chuyên nghiệpvận hành website tiếng Anh, Nhật và tiếng Hàn.

Sử dụng các mốiquan hệ kết nối với các tổ chức, hiệp hội tại các thị trường mục tiêu ở nướcngoài để phối hợp chuyển tải thông tin quảng bá kêu gọi đầu tư.

- Nội dung côngviệc thực hiện:

Stt

Tên công việc thực hiện

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

1.

Vận hành Website

Thực hiện nâng cấp và vận hành 4 website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo.

- TT XTĐT

- Sở KH – ĐT

- BQL các KCN

- BQL PT Côn Đảo

800

01/01/2012- 31/12/2012

2.

Hợp tác với đơn vị tư vấn vận hành Website

Hợp tác với các đơn vị chuyên nghiệp xúc tiến đầu tư thị trường Nhật Bản, Hàn quốc vận hành website tiếng Anh, Nhật, Hàn

Trung tâm XTĐT

Công ty tư vấn Xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp

200

01/01/2012- 31/12/2012

3.

Kết nối với các tổ chức nước ngoài đưa thông tin quảng bá

- Thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, các đơn vị làm xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga (như Jica, Jetro, Kotra, Erocham, Amcham,..) đưa thông tin của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và kết nối doanh nghiệp

- Tìm kiếm, xây dựng hệ thống cộng tác viên làm đầu mối xúc tiến đầu tư tại các thị trường mục tiêu ở nước ngoài

Trung tâm XTĐT

Sở Ngoại vụ, các Sở ban, ngành liên quan

300

01/01/2012- 31/12/2012

4.

Kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn, vận động quảng bá và hướng dẫn khảo sát thực địa

Quan hệ kết nối với các nhà đầu tư hiện hữu vận động họ hợp tác mời gọi đầu tư vào tỉnh và hỗ trợ khảo sát thực địa

- Trung tâm XTĐT

- Ban Quản lý PTCĐ

Các sở, ban, ngành liên quan

200

01/01/2012- 31/12/2012

Cộng kinh phí thực hiện:

1.500

Kinh phí thực hiện Chương trình 1:4.500.000.000 đồng.

2. Chương trình 2: TỔ CHỨC HỘITHẢO CHUYÊN ĐỀ

- Mục tiêu: Tổ chức cáchội thảo chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp để triển khai công tác xúc tiếnđầu tư theo hướng mới, phù hợp hơn.

- Nội dung côngviệc thực hiện:

Stt

Tên công việc thực hiện

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

1.

Hội thảo Khai thác nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và theo hình thức PPP

Tìm giải pháp tiếp cận, khai thác nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và triển khai kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Kế hoạch – Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan

300

Quý I

2.

Hội thảo về thu hút đầu tư đào tạo nguồn nhân lực

Tổ chức hội thảo thu hút đầu tư về đào tạo quản lý, dạy nghề các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, logictics, du lịch…đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các nhà đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Kế hoạch – Đầu tư và các sở, ban ngành liên quan

300

Quý II

3.

Hội thảo công tác xúc tiến đầu tư thời kỳ mới

Đánh giá lại thực trạng công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian qua, tìm ra các giải pháp, cải cách, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư cho phù hợp với tình hình mới

Trung tâm XTĐT

Các đơn vị làm công tác xúc tiến trong tỉnh

200

Quý II

4.

Tổ chức Ngày hội Đầu tư hàng năm

Họp mặt doanh nghiệp đầu năm và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án cấp mới, dự án bổ sung vốn tiêu biểu, tôn vinh các nhà đầu tư trên địa bàn

Sở KH-ĐT

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ

300

Quý I

5.

Hội thảo kỹ năng xúc tiến đầu tư và Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư

- Đánh giá việc triển khai các kỹ thuật xúc tiến, mức độ hiệu quả, các công cụ - kỹ thuật sử dụng trong giai đoạn mới

- Đánh giá lại hệ thống website liên quan đến xúc tiến đầu tư trong tỉnh, đưa ra các giải pháp xây dựng, tái cấu trúc, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá trên website.

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư.

Trung tâm XTĐT

- Các đơn vị làm công tác xúc tiến trong tỉnh và các Sở ngành liên quan

- Các viện nghiên cứu, các Trung tâm đào tạo, các trường đại học.

350

Quý II & III

Cộng kinh phí thực hiện:

1.450

Kinh phí thựchiện Chương trình 2: 1.450.000.000 đồng.

3. Chương trình 3: CHƯƠNG TRÌNH HỘITHẢO, HỘI NGHỊ, VẬN ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

* Mục tiêu:

- Giới thiệu những tiềm năng lợi thế, định hướng pháttriển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; giới thiệu các lĩnh vực kêu gọi đầu tư, dự án đầutư đến các nhà đầu tư tiềm năng.

- Kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực như: logistics,công nghiệp hỗ trợ.

- Tạo sự kết nối và phối hợp trong công tác xúc tiếnđầu tư giữa Trung ương và địa phương, mạng lưới liên kết phối hợp giữa các tỉnhthành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

* Nội dung công việc thực hiện:

Stt

Tên công việc thực hiện

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

3.1. PHỐI HỢP TỔ CHỨC

1.

Phối hợp tổ chức triển lãm và hội thảo kêu gọi đầu tư chung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phối hợp tổ chức hội thảo và thực hiện gian trưng bày quảng bá tiềm năng, lợi thế, dự án kêu gọi đầu tư, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tâm XTĐT

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phía Nam và các tỉnh trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

300

theo kế hoạch của Bộ KH-ĐT

2.

Tham gia các Chương trình Hội thảo XTĐT tại nước ngoài theo Chương trình XTĐT quốc gia và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tham gia cùng các đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài do các Bộ Ngành và các địa phương tổ chức. Thực hiện theo các Chương trình xúc tiến đầu tư của quốc gia và vùng.

Trung tâm XTĐT

Các Bộ ngành, địa phương liên quan

500

theo kế hoạch của Đơn vị tổ chức

3.2. TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

3.2.1. Tổ chức hội thảo, hội nghị TRONG NƯỚC (Tổ chức Hội thảo XTĐT tại tỉnh)

1.

Hội thảo thu hút dầu tư đối với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc

Tổ chức hội thảo đón nhận nhà đầu tư từ các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung tâm XTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, và các Sở Ban ngành liên quan.

400

Quý II hoặc III

2.

Hội thảo thu hút dầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, Logistics, du lịch, dịch vụ

Tổ chức hội thảo đón nhận nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, logictics; và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư.

Trung tâm XTĐT

Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải , và các Sở Ban ngành liên quan

400

Quý II hoặc III

3.

Hội thảo thu hút đầu tư vào Côn Đảo

-Tổ chức họp báo, hội thảo giới thiệu quy hoạch phát triển Côn Đảo đã được Chính phủ phê duyệt

BQL PT Côn Đảo

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các Sở Ban ngành liên quan

200

Quý II hoặc III

3.2.2. Tổ chức khảo sát, hội nghị, hội thảo NƯỚC NGOÀI (Tổ chức Đoàn ra nước ngoài)

1.

Khảo sát và Học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại Indonesia

Tổ chức đoàn cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư trong tỉnh đi khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại Indonesia

Trung tâm XTĐT và BQL PT Côn Đảo

Các đơn vị làm công tác xúc tiến trong tỉnh

600

Quý III

Cộng kinh phí thực hiện:

2.400

Kinh phí thực hiện chương trình 3: 2.400.000.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chủ trì:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – VũngTàu

- Cơ quan tổ chức thực hiện chương trình: Trung tâmXúc tiến Đầu tư; Sở Kế hoạch – Đầu tư; Ban Quản lý các khu công nghiệp; BanQuản lý Phát triển Côn Đảo; Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ.

2. Cơ quan tham gia:

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúctiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, các cơ quan liên quan trong tỉnhvà các Doanh nghiệp chuyên ngành liên quan đến chương trình.

3. Cơ quan phối hợp:

Các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của các tỉnh phía Nam,các Phòng Thương mại và Công nghiệp, Hiệp hội, Phòng Kinh tế của các Lãnh SựQuán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Các cơ quan Đại diện của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài,các Thương vụ - Đại diện Xúc tiến Đầu tư - Thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;Cục Xúc tiến Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầutư phía Nam và Các Bộ Ngành có liên quan.

Các viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu đầutư nước ngoài, các trường Đại học, các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chuyênngành tại Việt Nam.

Các tổ chức xúc tiến quốc tế của các nước thị trườngmục tiêu, hiệp hội Doanh nghiệp của các nước liên quan.

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

Tổng kinh phí đểthực hiện Chương trình là: 8.350.000.000 đồng

Bằng chữ: Tám tỷba trăm năm mươi triệu đồng.

(Kèm theo bảngdự toán chi tiết kinh phí của chương trình)

PHỤLỤC

DỰTOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2012(Ban hànhkèm theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhândân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt

Nội dung

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1. Chương trình 1: xây dựng tài liệu, tuyên truyền quảng bá, cung cấp thông tin

4.500.000

1.1

Xây dựng tài liệu

2.040.000

Thực hiện và in sang đã DVD quảng bá giới thiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn

450.000

- Sản xuất phim

+ Ý tưởng

20.000

+ Kịch bản

20.000

+ Đạo diễn

20.000

+ Quay phim

20.000

+ Thiết bị, thiết kế bối cảnh, phục vụ hiện trường

40.000

+ Biên tập, dựng phim

50.000

+ Hậu kỳ

50.000

- Biên dịch, đọc lời bình; thiết kế nhãn đĩa

+ Thiết kế nhãn đĩa, vỏ đĩa

Loại

4

2.000

8.000

+ Biên dịch sang tiếng Anh, Nhật, Hàn

ngôn ngữ

3

2.500

7.500

+ Đọc lời bình Việt, Anh, Nhật, Hàn

ngôn ngữ

4

10.000

40.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Cái

500

70

35.000

+ Tiếng Anh

Cái

1.000

70

70.000

+ Tiếng Nhật

Cái

500

70

35.000

+ Tiếng Hàn

Cái

500

70

35.000

2

Tập gấp (Brochure) giới thiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn)

260.000

- Thu thập thông tin, hình ảnh, biên tập, thiết kế

+ Thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh

Lần

1

10.000

10.000

+ Thiết kế

Lần

1

10.000

10.000

+ Biên tập

Lần

1

15.000

15.000

- Dịch thuật

+ Sang tiếng Anh

Trang

50

100

5.000

+ Sang tiếng Nhật

Trang

50

200

10.000

+ Sang tiếng Hàn

Trang

50

200

10.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Tập

500

80

40.000

+ Tiếng Anh

Tập

1.000

80

80.000

+ Tiếng Nhật

Tập

500

80

40.000

+ Tiếng Hàn

Tập

500

80

40.000

3

Cập nhật và in ấn sổ tay đầu tư(tiếng Việt,Anh, Nhật, Hàn)

22.000

Thu thập thông tin, hình ảnh, biên tập, thiết kế dịch thuật

+ Thiết kế

Lần

1

10.000

10.000

+ Biên tập

Lần

1

10.000

10.000

+ Dịch sang tiếng Anh

Trang

100

100

10.000

+ Dịch sang tiếng Hàn

Trang

100

200

20.000

+ Dịch sang tiếng Nhật

Trang

100

200

20.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Cuốn

500

60

30.000

+ Tiếng Anh

Cuốn

1.000

60

60.000

+ Tiếng Nhật

Cuốn

500

60

30.000

+ Tiếng Hàn

Cuốn

500

60

30.000

4

Tập gấp quy định tiêu chí lựa chọn cấp giấy chứng nhận đầu tư và quy trình thủ tục triển khai dự án ngoài khu công nghiệp

100.000

+ Thiết kế

Lần

1

4.000

4.000

+ Biên tập

Lần

1

4.000

4.000

+ Dịch sang tiếng Anh

Trang

30

100

3.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Tập

500

60

30.000

+ Tiếng Anh

Tập

1.000

60

60.000

5

Tài liệu giới thiệu về khu công nghiệp trên địa bàn

150.000

+ Thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh

Lần

1

5.000

5.000

+ Thiết kế

Lần

1

10.000

10.000

+ Biên tập

Lần

1

10.000

10.000

+ Dịch sang tiếng Anh

Trang

50

100

5.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Tập

500

80

40.000

+ Tiếng Anh

Tập

1.000

80

80.000

6

Tài liệu giới thiệu về Côn Đảo

200.000

+ Thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh

Lần

1

5.000

5.000

+ Thiết kế

Lần

1

10.000

10.000

+ Biên tập

Lần

1

10.000

10.000

+ Dịch sang tiếng Anh

Trang

50

100

5.000

+ Thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh

Trang

50

200

10.000

- In ấn

+ Tiếng Việt

Tập

500

80

40.000

+ Tiếng Anh

Tập

1.000

80

80.000

+ Tiếng Nhật

Tập

500

80

40.000

7

Lập bản đồ thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Xây dựng bản đồ thông tin tích hợp hiện trạng hạ tầng, đô thị, tình hình kinh tế xã hội, hiện trạng dự án, định hướng thu hút đầu tư…

100.000

8

Bản tin đầu tư

560.000

Chi phí xuất bản

Kỳ

8

65.000

520.000

Chi phí gửi bản tin

Kỳ

8

5.000

40.000

1.2.

Tuyên truyền quảng bá trên báo đài

960.000

1.

Quảng bá môi trường đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư trên báo đầu tư

150.000

+ Trên trang tiếng Việt

Kỳ

12

12.500

150.000

2.

Phối hợp với SaiGon Times ấn hành phụ trương FDI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Viết bài, đưa thông tin quảng bá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tạp chí SaiGon Times

12

12.000

150.000

3.

Quảng bá thế mạnh và tiềm năng phát triển cảng biển, logistics trên tạp chí logistics

360.000

+ 2 trang tiếng Việt

Kỳ

12

15.000

180.000

+ 2 trang tiếng Anh

Kỳ

12

15.000

180.000

4.

Quảng bá chung về tỉnh trên kênh InfoTV và Côn Đảo trên VTV4, HTV

300.000

+ Thực hiện quảng bá chung về tỉnh trên kênh InfoTV

Kỳ

10

15.000

150.000

+ Quảng bá Côn Đảo trên VTV4, HTV

Kỳ

10

15.000

150.000

1.3.

Quảng bá trên website và các hình thức khác

1.500.000

1

Vận hành website

800.000

Nâng cấp và vận hành cổng thông tin Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

320.000

Nâng cấp:

Chỉnh sửa và nâng cấp lại trang chủ có giao diện đẹp mang tính chuyên nghiệp

10.000

Nâng cấp, cấu trúc và cập nhật lại 2.200 trang của website hiện tại chuyên giới thiệu giêng về thông tin về đầu tư, các sự kiện, các dự án đầu tư… của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50.000

Tạo mới 1 Flash Banner chuyên nghiệp dành giêng cho quảng cáo (Flash Banner chứa tổng cộng 5 ảnh) nằm ở trang chủ

6.000

Điều chỉnh và nâng cấp số hình ảnh đưa lên web phong phú đa dạng và nhiều hơn. Tổng số: 200 ảnh; - hiệu chỉnh, quét và xử lý ảnh đưa lên website

6.000

Nâng cấp hệ thống đếm số người truy cập vào website

10.000

Tạo lập hệ thông quản trị dễ dàng, chuyên nghiệp, chặt chẽ... để có thể tự cập nhật những thông tin cơ bản cho Website của đơn vị mình

6.000

Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm những từ khóa về sản phẩm dịch vụ trên website đơn giản

1.000

Vận hành:

- Thông tin vận hành trang tiếng Việt

+ Tin mới

Tin

650

83

53.950

+ Tin thu thập từ báo, đài

Tin

1.100

8.30

9.130

+ Bài viết mới

Tin

50

332

16.600

+ Ảnh

Ảnh

500

41.50

20.750

- Hỗ trợ ban vận hành

+ Trưởng ban - 1 người

Tháng

12

415

4.980

+ Phó ban - 2 người

Tháng

12

415

4.980

+ Thư ký ban biên tập - 1 người

Tháng

12

332

3.984

Thành viên ban biên tập – 9 người

249.000 đ/người/tháng * 9 người

Tháng

12

2241

26.892

- Chi phí kỹ thuật cập nhật thông tin

+ Nhập dữ liệu có cấu trúc

Tin

500

0.25

125

+ Nhập dữ liệu phi cấu trúc

Tin

500

7.80

3.900

+ Quét dữ liệu có hiệu đính từ files ảnh sang thông tin dạng text

Tin

700

1.17

819

+ Quét dữ liệu thành files ảnh

ảnh

500

0.39

195

+ Tạo các trang siêu văn bản

văn bản

300

7.80

2.340

+ Tạo các trang siêu văn bản phức tạp

văn bản

200

28.10

5.620

- Chi phí mua bài viết theo chủ đề từ các cộng tác viên báo, đài

22.000

- Chi phí gia hạn thuê máy chủ và tên miền

12.000

- Chi phí gia hạn tên miền

500

- Chi phí bảo trì hệ thống mạng

12.000

- Chi phí biên dịch dữ liệu cập nhật từ trang tiếng Việt - Anh

Tin

400

70

28.000

- Chi hiệu đính bản dịch

Tin

400

30

12.000

Vận hành website Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thu thập thông tin, việt bài, dịch thuật, biên tập, cập nhật duy trì trang web

80.000

Vận hành website Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Thu thập thông tin, viết bài, dịch thuật, biên tập, cập nhật, duy trì trang web

200.000

Vận hành website Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo: thu thập thông tin, viết bài, dịch thuật, biên tập, cập nhật, duy trì trang web

200.000

2.

Hợp tác vận hành website với một công ty tư vấn chuyên nghiệp xúc tiến

Viết bài, dịch thuật ra nhiều ngôn ngữ, biên tập bài viết, đăng tin quảng bá... duy trì hoạt động trong 1 năm

200.000

3.

Kết nối với các tổ chức nước ngoài đưa thông tin quảng bá

300.000

Thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức hiệp hội, các đơn vị làm xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đưa thông tin của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và kết nối doanh nghiệp: bao gồm chi phí liên hệ qua điện thoại, fax, dịch thuật, gửi thông tin tài liệu ra nước ngoài

150.000

Tìm kiếm, xây dựng hệ thống cộng tác viên làm đầu mối xúc tiến đầu tư tại các thị trường mục tiêu ở nước ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga: hợp đồng thời vụ cộng tác viên. . .

150.000

4.

Kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn, vận động quảng bá và hướng dẫn khảo sát thực địa

200.000

Kết nối với các nhà đầu tư hiện hữu để mời gọi, đón tiếp và hướng dẫn khảo sát thực địa các công ty, tập đoàn tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

100.000

Trong nước

Đoàn

5

7.000

35.000

Nước ngoài

Đoàn

5

13.000

65.000

Hướng dẫn khảo sát thực địa tại Côn Đảo 2 người /lần x 7.000.000đ người/lần

lần

7

14.000

100.000

2/ Chương trình 2: tổ chức hội thảo chuyên đề trong tỉnh

1.

Tổ chức 2 hội thảo

- Hội thảo thu hút đầu tư nguồn vốn ODA và theo hình thức PPP

- Hội thảo về thu hút đầu tư đào tạo nguồn nhân lực

600.000

Chi phí tổ chức 1 hội thảo

300.000

- Thuê hội trường và các dịch vụ:

+ Thuê phòng họp (200 - 300 khách)

20.000

+ Trang trí:

Trong phòng họp (phông chữ)

2.000

Trước địa điểm tổ chức (bandroll)

2.000

+ Nước suối

Chai

250

15

3.750

+ Hoa cài áo cho đại biểu

Cái

250

15

3.750

+ Thuê máy tính, máy chiếu (02 máy tính, 02 máy chiếu)

5.000

+ Chi phí treo pano, bandroll, pano; hỗ trợ kỹ thuật

5.000

+ Lễ tân đón tiếp, cài hoa đại biểu

Người

10

300

3.000

+ Photo tài liệu phục vụ hội nghị

Bộ

250

45

11.250

- Phục vụ chương trình, dịch thuật

+ Xây dựng chương trình trình chiếu

3.000

+ Chi phí dịch thuật

Lần

1

5.000

5.000

- Tiệc trà (2 lần)

Suất

500

50

25.000

- Phục vụ tiệc (ăn + uống)

Suất

250

300

75.000

Cộng

163.750

- Phục vụ phí (5%)

8.188

- VAT 10%

17.194

- In thư mời (300 thư mời)

cái

300

20

6.000

- Người điều phối chương trình

Người

1

10.000

10.000

- Thuê diễn giả, chuyên gia

+ Trong nước

Người

3

10.000

30.000

+ Nước ngoài

Người

2

15.000

30.000

- Đưa tin quảng bá trên các báo, đài

35.000

2.

Hội thảo về công tác xúc tiên đầu tư thời kỳ mới

200.000

Chi phí tổ chức 1 hội thảo

- Thuê hội trường và các dịch vụ:

+ Thuê phòng họp (150 khách)

15.000

+ Trang trí

Trong phòng họp (phông chữ)

2.000

Trước địa điểm tổ chức (bandroll)

2.000

+ Nước suối

2.250

+ Hoa cài áo cho đại biểu

2.550

+ Thuê máy tính, máy chiếu (02 máy tính, 02 máy chiếu)

5.000

+ Chi phí treo pano, bandroll, pano; hỗ trợ kỹ thuật

5.000

+ Lễ tân đón tiếp, cài hoa đại biểu

3.000

+ Photo tài liệu phục vụ hội nghị

7.650

- Phục vụ chương trình, dịch thuật

+ Xây dựng chương trình trình chiếu

3.000

- Tiệc trà

150

50

7.500

- Phục vụ tiệc (ăn + uống)

150

300

45.000

Cộng

99.950

- Phục vụ phí (5%)

4.998

- VAT 10%

10.495

- In thư mời (200 thư mời)

Cái

200

20

4.000

- Người điều phối chương trình

Người

1

10.000

10.000

- Thuê diễn giả, chuyên gia

+ Trong nước

Người

4

10.000

40.000

- Đưa tin quảng bá trên các báo, đài

30.000

3.

Tổ chức ngày hội đầu tư hàng năm

300.000

+ Thuê hội trường và các dịch vụ

56.850

+ Thuê phòng họp (300-400 khách)

20.000

+ Trang trí

Trong phòng họp (phông chữ)

2.000

Trước địa điểm tổ chức (bandroll)

2.000

+ Nước suối

chai

300

12

3.600

+ Hoa cài áo cho đại biểu

cái

350

15

5.250

+ Thuê máy tính, máy chiếu (02 máy tính, 02 máy chiếu)

5.000

+ Hoa tặng nhà đầu tư

10

300

3.000

+ Chi phí treo pano, bandrol, pano; hỗ trợ kỹ thuật

4.000

+ Pháo sáng, pháo kim tuyến

2.000

+ Lễ tân đón tiếp, cài hoa đại biểu

Người

20

250

5.000

+ Photo tài liệu phục vụ hội nghị

5.000

- Phục vụ chương trình dịch thuật

23.000

+ Xây dựng kịch bản chương trình buổi lễ

4.000

+ Xây dựng chương trình trình chiếu

3.000

+ Chi phí dịch thuật

Lần

1

5.000

5.000

+ Quay phim tư liệu

Lần

1

6.000

6.000

+ Chụp hình lưu niệm

Lần

1

5.000

5.000

- Chi phí kệ, khung kính để giấy chứng nhận đầu tư

15.000

+ Khung kính để giấy chứng nhận đầu tư

cái

20

600

12.000

+ Bảng trao quỹ từ thiện

3.000

- Phục vụ tiệc (ăn + uống)

Suất

300

300

90.000

Cộng

184.850

- Phục vụ phí (5%)

9.243

- VAT 10%

19.409

- In thư mời (400 thư mời)

cái

400

12.5

5.000

- Thuê MC dẫn chương trình ( 1 tiếng Việt + 1 tiếng Anh

15.000

- Chương trình ca nhạc phục vụ buổi lễ

10.000

- Album ảnh tặng nhà đầu tư

20.000

- Sang DVD buổi lễ tặng nhà đầu tư

17.000

- Đưa tin quảng bá trên các báo, đài

20.000

4.

Hội thảo kỹ năng xúc tiến đầu tư (chú trọng việc quảng bá trên website); Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư

350.000

- Hội thảo kỹ năng xúc tiến đầu tư

130.000

Chi phí tổ chức 1 hội thảo

- Thuê hội trường và các dịch vụ

+ Thuê phòng họp

15.000

+ Trang trí

Trong phòng họp (phông chữ)

2.000

Trước địa điểm tổ chức (bandroll)

2.000

+ Nước suối

chai

100

15

1.500

+ Thuê máy tính, máy chiếu (02 máy tính, 02 máy chiếu)

2.000

+ Chi phí treo pano, bandrol, pano; hỗ trợ kỹ thuật

3.000

+ Photo tài liệu phục vụ hội nghị

Bộ

120

50

6.000

+ Xây dựng chương trình trình chiếu

3.000

+ Tiệc trà

Suất

100

40

4.000

Cộng

38.500

- Phục vụ phí (5%)

1.925

- VAT 10%

4.043

- In thư mời

cái

150

20

3.000

- Người điều phối chương trình

Người

1

10.000

10.000

- Chi phí diễn giả, chuyên gia

+ Vé máy bay, đi lại

Người

4

5.000

20.000

+ Phòng nghỉ

Người

4

1.000

4.000

+ Bồi dưỡng

Người

4

8.000

32.000

- Đưa tin quảng bá trên các báo, đài

17.000

- Đào tạo cập nhật cho đội ngũ làm cộng tác xúc tiến đầu tư: (Gởi cán bộ và chuyên viên làm công tác xúc tiến đầu tư đi đào tạo tại các đơn vị)

70.000

Kỹ năngxúc tiến đầu tư

40.000

- Chi phí lưu trú 08 x người * 400.000 (1/người/ ngày

người

5

3.200

16.000

- Phụ cấp lưu trú

08 người x 150.000 đ/người/ ngày

ngày

5

1.200

6.000

- Chi phí đi lại

+ Xe đi và về (Vũng Tàu – thành phố Hồ Chí Minh)

4.000

+ Chi phí đi lại trong nội thành (08 người, 5 ngày

ngày

5

400

2.000

- Chi phí tài liệu học tập: kỹ năng xúc tiến đầu tư tiếng Việt + Anh), marketing, phân tích và quản lý dự án đầu tư...

Bộ

6

500

3.000

- Chi phí người hướng dẫn trực tiếp

người

3

3.000

9.000

Kỹ năng viết tin bài quảng bá địa phương trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo đài (phối hợp với báo Saigon times đào tạo tại Trung tâm xúc tiến đầu tư)

30.000

- Mời nhà báo

Người

2

6.000

12.000

- Đi lại

Ngày

2

400

800

- Lưu trú

Ngày

2

600

1.200

- Ăn uống

Ngày

2

300

600

- In tài liệu lớp học

Bộ

20

30

600

Nước uống, bánh ngọt (30.000 đ/người ngày x 2 ngày)

Người

20

60

1.200

- Văn phòng phẩm, giấy, bút...

Người

20

30

600

- Thuê địa điểm học tập

Ngày

2

2.000

4.000

- Phục lớp học

1.000

- Thuê máy tính, máy chiếu, màn hình

Ngày

2

1.500

3.000

- Vé tàu đi, về cho nhà báo

Lượt

2

250

500

- Chi phí khác

4.500

- Tổ chức đào tạo cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư…trong tỉnh

150.000

Tổ chức 2 lớp đào tạo cho cán bộ, viên chức các sở, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh:

+ Đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư.

+ Kiến thức chuyên ngành kinh tế biển, logistics

(75.000.000 đ/lớp x 2 lớp)

Chi phí tổ chức 1 lớp học

75.000

- In ấn, tài liệu

+ Tài liệu

Bộ

100

40

4.000

+ Bìa đựng tài liệu

Bộ

100

6

600

+ Thiết kế, in ấn giấy chứng nhận

Cái

100

30

3.000

+ Văn phòng phẩm

1.500

- Máy móc, kỹ thuật phục vụ lớp học

Lần

1

4.000

4.000

- Hội trường và các dịch vụ

+ Thuê hội trường

Ngày

3

4.000

12.000

+ Trang trí hội trường: (bandroll, pano, hoa tươi)

Lần

1

3.000

3.000

+ Ngườiphục vụ tại Hội trường 3 ngày x 150.000đ/người/ngày

Người

3

450

1.350

+ Nước uống, bánh ngọt, trái cây... 30.000đ/ người/ ngày x 100 người

Ngày

3

3.000

9.000

- Chi tiền mời giảng viên, phục vụ

+ Chi phí báo cáo viên/giảng viên nước ngoài

Người

1

5.000

5.000

+ Chi phí báo cáo viên/giảng viên Việt Nam

Người

6

2.000

12.000

+ Đi lại, ăn nghỉ cho giảng viên

15.000

+ Dịch thuật

Buổi

1

1.600

1.600

+ Chi phí khác

3.000

3/ Chương trình 3: Hội thảo, hội nghị vận động xúc tiến đầu tư

2.400.000

3.1.

Phối hợp tổ chức

800.000

1.

Phối họp tổ chức hội thảo vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

300.000

- Chi phí đóng góp chung cho hội thảo

Lần

1

100.000

100.000

- Chi phí chuẩn bị cho hội thảo

Lần

1

30.000

30.000

- Chi phí gian hàng trưng bày giới thiệu về tỉnh

+ Trang trí, chuẩn bị hình ảnh, bản đô, biểu đồ

Lần

1

30.000

30.000

+ Chi phí ăn nghỉ, đi lại cho người phục vụ

Người

10

2.000

20.000

+ Dàn dựng gian trưng bày

Lần

1

60.000

60.000

+ Vận chuyển tài liệu, sa bàn, mô hình...

Lượt

2

15.000

30.000

+ Xếp dỡ tài liệu, sa bàn, mô hình...

Lượt

2

5.000

10.000

+ Tài liệu phục vụ hội nghị

Lần

1

10.000

10.000

+ Chi phí khác

10.000

2.

Tham gia các chương trình hội thảo xúc tiến đầu tư tại nước ngoài theo chương trình hội thảo xúc tiến đầu tư quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

500.000

- Kinh phí đóng góp chung, vé máy bay, ăn ở, đi lại, tham gia hội thảo, tài liệu, lệ phí sân bay, visa...

125.000.000đ/người/đợt x 2 người

đợt

02

250.000

500.000

3.2.

Tổ chức hội thảo, hội nghị

1.600.000

3.2.1.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, trong nước

1.000.000

1.

Tổ chức 2 hội thảo:

+ Hội thảo chuyên đề xúc tiến đầu tư vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

+ Hội thảo xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, Logistics, du lịch, dịch vụ

800.000

Chi phí tổ chức 1 hội thảo

400.000

a) Tổ chức hội thảo

- Thuê phòng họp và các dịch vụ

+ Thuê phòng họp (15 USD/người/ngày = 300.000 đ/người/ngày

Người

200

300

60.000

+ Trang trí

Bandrol, Backdroll

Lần

1

2.000

2.000

Hoa tươi trangtrí

Lần

1

2.000

2.000

+ Thuê Cabin, tai nghe

Người

200

90

18.000

+ Máy tính, máy chiếu, màn hình chiếu

Lần

1

4.000

4.000

+ Teabreak

Người

200

40

8.000

+ Nước suối (miễn phí)

+ Hoa tươi cài áo đại biểu

Cái

200

20

4.000

+ Hoa tặng đại biểu

10

200

2.000

+ Chi phí treo pano, bandrol, hỗ trợ kỹ thuật

+ Lễ tân đón tiếp, cài hoa đại biểu: tự thực hiện

+ Photo tài liệu phục vụ hội nghị

Bộ

200

20

4.000

+ Bản tên đeo

Cái

200

10

2.000

- Phục vụ chương trình

+ Chụp hình tư liệu

Lần

1

2.000

2.000

+ Người điều phối, dẫn chương trình (tự thực hiện)

- Phục vụ tiệc (ăn + uống)

Suất

200

400

80.000

Tổng cộng kinh phí

188.000

Phục vụ phí 5%

9.400

VAT 10%

19.740

Chi phí khác

20.000

Cộng

237.140

b) Hợp đồng với đơn vị làm dịch vụ dịch thuật

56.000

+ Biên dịch tài liệu hội thảo

Trang

200

200

40.000

+ Phiên dịch tại hội thảo

+ Dịch cabin

nguời

2

80.000

16.000

c) Quảng bá trên các báo đài trung ương (quảng bá trước, trong và sau hội thảo)

68.000

Quảng bá trên VTV 1

Lần

1

20.000

20.000

+ Báo đầu tư

Số

2

12.000

24.000

+ Báo Kinh tế SG

Số

2

12.000

24.000

d) In ấn, tài liệu

34.000

+ Thiết kế, in ấn tài liệu hội thảo (bộ 60 trang)

Bộ

200

150

30.000

+ Thiết kế, in ấn thư mời

Cái

200

20

4.000

c) Quà tặng

6.000

+ Cho trưởng đoàn

Người

1

2.000

2.000

+ Cho các thành viên

Người

20

200

4.000

2.

Hội thảo thu hút đầu tư vào Côn Đảo tổ chức 2 lần họp báo hoặc 01 hội thảo 2 lần x 100.000.000 đ/lần

200.000

Chi phí cho 1 lần tổ chức họp báo, hội thảo

100.000

- Thuê hội trường

20.000

- Người dẫn chương trình

15.000

- Văn phòng phẩm

10.000

- In tài liệu

25.000

- Nhân viên phục vụ, kỹ thuật

10.000

- Trà, nước, bánh ngọt, trái cây

10.000

Trang trí hội trường: (bandroll, pano, hoa tươi)

10.000

3.2.2.

Tổ chức khảo sát, hội nghị, hội thảo nước ngoài

600.000

1.

Khảo sát và học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tai Indonesia

600.000

Chi phí thuê công ty lữ hành: vé máy bay khứ hồi, làm thủ tục nhân viên theo đoàn, liên hệ công tác. . .

Người

15

20.000

300.000

Tiền ăn, tiêu vặt 800.000 đ/người/ngày x 7 ngày

Người

15

5.600

84.000

Tiền thuê phòng nghỉ

1.000.000 đ/người/ngày x 7 ngày

Người

15

7.000

105.000

Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu

Người

10.000

Quà lưu niệm ngoại giao

+ Lãnh đạo, đối tác tiếp xúc

Phần

5

1.000

5.000

+ Tập thể

Phần

2

3.000

6.000

Tiền điện thoại

3.000

Tiền thuê phiên dịch

40.000

Tiền thuê phương tiện đi lại giữa các thành phố

25.000

Phí đi lại ở nước ngoài

2.000

Phí sân bay ở nước ngoài

2.000

Tiền cước hành lý, tài liệu

3.000

Tiền bảo hiểm

15.000

Tổng cộng

8.350.000

Tổngcộng kinh phí thực hiện chương trình: 8.350.000.000 đồng.

Bằngchữ: tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng.