BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--== o0o ==--

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 1970 /QĐ/BNN-KL

Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ HIỆNTRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 10/2002/QĐ /TTg ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tàinguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chươngtrình thời kỳ 2001-2005;
Căn cứ Chỉ thị 32/2000/CT /BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễnbiến rừng trong phạm vi toàn quốc;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố số liệu diện tích rừng có đến31/12/2005 trong toàn quốc như sau:

Loại đất loại rừng

Diện tích (ha)

Phân theo chức năng sử dụng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

. Đất có rừng

12.616.700

1.929.304

6.199.682

4.487.714

1. Rừng tự nhiên

10.283.173

1.849.049

5.328.450

3.105.674

2. Rừng trồng

2.333.526

80.255

871.232

1.382.040

Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 37%

Chi tiết hiện trạng rừng của địa phương (tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương) theo các biểu đính kèm.

Điều 2:Số liệu về hiện trạng rừng công bố trên đây là căn cứ để tiếp tục theodõi diễn biến tài nguyên rừng theo Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấpvề rừng và thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương; Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tàichính; các Cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp; Viện Điều tra Quy hoạch rừng và các đơnvị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:
- Như điều 3;
- TTg Chính phủ (để báo cáo);
- VP TƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, Ngành
- Ban ĐHCT ĐTĐG& TDDBR chu kỳ 3
- UBND tỉnh và TP thuộc TƯ
- Các Cục,Vụ,Viện,Trường thuộc Bộ
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN