ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số: 1971/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH

Việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009

_________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số: 01/2007/QH , ngày 04/8/2007;

Căn cứ Nghị định số 120/2006/NĐ-CP , ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo Công văn số 2590/TTCP-C .IV, ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc thống nhất kế hoạch thanh tra thực hiện pháp luật phòng, Chống tham nhũng năm 2009;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên tại Văn bản số: 241/TTr-TT , ngày 09/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này, kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2009.

Điều 2. Giao cho Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng