BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2011
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện dự toán đơn vị sử dụng ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-BNN-TC ngày 22/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình công nghệ sinh học năm 2011; Quyết định số 587/QĐ-BNN-TC ngày 06/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 của Văn phòng Bộ;
Xét đề nghị tại văn bản số 480/KHCN ngày 20/08/2011 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình công nghệ sinh học năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình công nghệ sinh học năm 2011 như sau:
- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013), kinh phí không tự chủ
- Mã Chương trình: 0952
Tổng kinh phí: 5.010.755.000 đồng (Năm tỷ, mười triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng), bao gồm:
Đơn vị: 1000 đồng

Nội dung
Dự toán đã phê duyệt (trước điều chỉnh)
Dự toán điều chỉnh
Ghi chú
Tổng số
5.010.755
5.010.755
1. Hội đồng chung của Chương trình và Đề án
1.006.000
729.048
Phụ lục 1
2. Quản lý nhà nước các đề tài, dự án của Chương trình và Đề án
1.314.000
1.560.030
Phụ lục 2
3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Chương trình (bao gồm nâng cấp và xây dựng CSDL, phần mềm và Websie)
1.392.755
1.192.755
Phụ lục 3
4. HTQT về CNSH thủy sản lại Liên bang Nga
560.000
Phụ lục 4
5. Chi khác (đăng quảng cáo mời thầu đề tài, dự án, bưu chính…)
100.000
98.922
Ủy quyền cho Văn phòng Bộ phối hợp Vụ KHCN- MT phê duyệt dự toán chi tiết và thực hiện
6. Tạo lập thị trường công nghiệp CNSH (Đoàn ra Thụy Sỹ - Italia)
1.018.000
690.000
Văn phòng Bộ phê duyệt chi tiết dự toán đoàn ra
7. Hợp tác quốc tế của Chương trình: Tham gia hội nghị, hội thảo, các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý chương trình của cán bộ văn phòng, cán bộ kiêm nhiệm có liên quan đến Chương trình tại nước ngoài
180.000
180.000

Điều 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng Chương trình CNSH tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng Chương trình CNSH và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay