ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG, KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆTHỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀXÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy địnhviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nướcđảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việclập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảocho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hànhChương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của UBND tỉnh LâmĐồng;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh chương trình xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiVăn bản số 2308/STC-HCSN ngày 26 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Điều chỉnh giảm dựtoán kinh phí xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật năm 2013 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phân bổ tại Quyếtđịnh số 540/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh số tiền17.000.000 đồng(mười bảy triệu đồng) do có 02 văn bản quy phạm pháp luật được đưa khỏi Chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 theo Quyết định số 1428/QĐ-UBNDngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhlập thủ tục điều chỉnh; đồng thời thông báo cho Sở Lao động, Thương binh và Xãhội biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh vàXã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tạiĐiều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPKT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên