THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1972/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT VIỆC ĐỔI TÊN ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤCVÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ ĐỔI TÊN PHÂN BAN HỢP TÁC VIỆTNAM - LÀO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Biên bản Kỳ họp lần thứ 37Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 5624/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 8 năm 2015, ý kiến của Bộ Nộivụ tại văn bản số 4035/BNV-HTQT ngày 03 tháng 9 năm 2015, Bộ Ngoại giao tại vănbản số 3194/BNG-ĐNA ngày 28 tháng 8 năm 2015, Ban Đối ngoại Trung ương tại văn bảnsố 16365-CV/BĐNTW ngày 03 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 12468/BTC-QLN ngày 08 tháng 9 năm 2015, Bộ Tư pháp tại văn bản số 3592/BTP-HTQT ngày 02 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt việc đổi tên Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dụcvà khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành Ủy ban liên Chính phủ về hợptác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 2. Đổitên Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào thành Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QHQT (3). HC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng