UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quy định thu phí qua cầu Bính

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/08/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

- Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002; Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.

- Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ;

- Căn cứ ý kiến nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 158/CV-TTHĐND ­13 ngày 22/08/2005;

- Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Giao Thông công chính tại Tờ trình số 1245 TT/TC-GTCC ngày 03/08/2005 về việc thu phí qua cầu Bính; Báo cáo số 1246/BC-TC ngày 03/08/2005 của Sở Tài chính về việc thẩm định Đề án thu phí qua cầu Bính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu phí qua cầu Bính như sau:

STT

Loại phương tiện

Mức thu (đồng\lượt)

Vé tháng (đ/vé/tháng)

Vé quý (đ/vé/quý)

1

Xe máy 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự

1.000

10.000

2

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới tấn và xe buýt chở khách công cộng

10.000

300.000

800.000

3

Xe ô tô từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000

450.000

1.200.000

4

Xe ô tô từ 31 ghế ngồi trở lên (trừ xe buýt), xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

22.000

660.000

1.800.000

5

Xe tải có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng Container 20 feet

40.000

1.200.000

3.200.000

6

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên, xe chờ hàng bằng Container 40 feet

80.000

2.400.000

6.500.000

Điều 2: Cơ chế quản lý

- Đơn vị thu nộp 85% số tiền thu phí được vào ngân sách nhà nước.

- Đơn vị thu được sử dụng 15% số tiền thu phí được để phục vụ công tác thu phí theo quy định.

Điều 3: Giao Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Quyết định này thực hiện từ ngày 15/9/2005.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính, Thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Văn Hiếu