ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG, KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆTHỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy địnhviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nướcđảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việclập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảocho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hànhChương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của UBND tỉnh LâmĐồng;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vềviệc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh chương trình xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiVăn bản số 2308/STC-HCSN ngày 26 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ bổ sung dựtoán kinh phí xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật năm 2013 với số tiền 342.500.000 đồng (Ba trăm bốn hai triệu,năm trăm ngàn đồng); cụ thể như sau:

1. Kinh phí: Phân bổ cho các cơquan, đơn vị sau:

STT

Tên cơ quan chủ trì thực hiện

Kinh phí (đồng)

01

Sở Tư pháp

50.900.000

02

Sở Tài chính

117.200.000

03

Sở Xây dựng

76.500.000

04

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25.500.000

05

Sở Công thương

17.000.000

06

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

8.500.000

07

Sở Nội vụ

8.500.000

08

Sở Tài nguyên và Môi trường

6.700.000

09

Sở Giao thông vận tải

6.700.000

10

Thanh tra tỉnh

3.100.000

11

Ban Quản lý các khu công nghiệp

8.500.000

12

Cục Thuế

13.400.000

Tổng cộng

342.500.000

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phíxây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm2013 của ngân sách tỉnh còn chưa phân bổ (phân bổ tại Quyết định số2482/QĐ-UBND ngày 5/12/2012 của UBND tỉnh).

Điều 2. Giao Sở Tài chính thựchiện cấp kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việcquản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xây dựng, kiểm tra, xử lý, ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPKT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên