UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngânsách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoáimôi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biệnpháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết địnhdanh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gâyô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễmmôi trường đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 166/TTr-STNMT ngày 01/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 16 cơ sở vàbiện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh SơnLa với những nội dung sau:

1. Danh mục cơ sở và biện pháp xử lý cơ sở gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ: 03 cơ sở (chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Danh mục Bệnh viện tuyến huyện và biện phápxử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 22/8/2011: 11 Bệnh viện (chi tiết tại Phụ lục 2).

3. Bổ sung 02 danh mục và biện pháp xử lý cơ sởgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 01 bãi chôn lấp chất thải rắn và 01bệnh viện (chi tiết tại Phụ lục 3).

4. Đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 22/8/2011, gồm 11 Trungtâm giáo dục lao động các huyện, thành phố (chi tiết tại Phụ lục 4).

5. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đãhoàn thành xử lý triệt để

- Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày22/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ gồm 02 cơ sở: Nhà máy giấy Craft, Bệnh việnĐa khoa tỉnh;

- Theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm 01 bệnh viện: Bệnh viện Y học cổ truyềnđã được hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường;

- Theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 22/8/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 01 Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai.

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Sở

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xâydựng, đôn đốc, hướng dẫn các chủ cơ sở thuộc lĩnh vực công ích lập, trình, phêduyệt, tổ chức thực hiện dự án xử lý ô nhiễm.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở

Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ytế, tham mưu cho Ủy UBND tỉnh cân đối kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng từ vốn sự nghiệp môi trường Trung ương theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Bố trí vốn sự nghiệp môi trường ngânsách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện các biện pháp xử lý cơ sởgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

3. Giao Sở Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan và các cơ quan Trung ương tham mưu về công nghệ,thiết bị các dự án đầu tư xử lý môi trường các cơ sở đã phê duyệt.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môitrường đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã phê duyệt;Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môitrường đối với các cơ sở đã tiến hành xong dự án xử lý ô nhiễm. Chứng nhận cáccơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý môi trường triệtđể theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Giao Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyếnhuyện; các Trung tâm giáo dục lao động tỉnh, huyện, thành phố; Công ty TNHH nhànước một thành viên Môi trường Đô thị Sơn La, Công ty cổ phần xi măng ChiềngSinh, Công ty cổ phần mía đường Sơn La, căn cứ nội dung biện pháp xử lý cơ sởgây ô nhiễm môi trường và tiến độ đã được phê duyệt tổ chức thực hiện.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 1881/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danhsách bổ sung các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần được xửlý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2013 và Quyết định số58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Bệnh viện;Giám đốc các Trung tâm giáo dục lao động; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: TN&MT, TC;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- TT Công báo tỉnh;
- Chi cục VTLT tỉnh;
- Phòng KTTH – VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN – Hiệu 100 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC CÁC CƠSỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA CHƯA HOÀN THÀNHXỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÓ TÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

a) Danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Đơn vị thực hiện xử lý triệt để

Cơ quan chỉ đạo xử lý về môi trường

Biện pháp xử lý triệt để

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí xử lý

1

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Km 43 thị trấn Mai Sơn, Sơn La

Cơ sở sản xuất đường

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Kinh phí: 5 tỷ

Nguồn kinh phí: tự có

2

Nhà máy xi măng Chiềng Sinh

Phường Chiềng Sinh

Cơ sở sản xuất xi măng

Công ty CP. Ximăng Chiềng Sinh

UBND tỉnh Sơn La

xử lý khí thải

Kinh phí: 2 tỷ

Nguồn kinh phí: tự có

b) Danh mục các bệnh viện gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Đơn vị thực hiện xử lý triệt để

Cơ quan chỉ đạo xử lý về môi trường

Biện pháp xử lý triệt để

Thời hạn xử lý

Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí xử lý

1

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Mai Sơn (tên cũ là Bệnh viện Chống lao và Bệnh phổi Sơn La)

Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Bệnh viện

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Mai Sơn

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2014

Đã đầu tư xong hệ thống xử lý rác thải y tế; Thu gom chất thải lỏng vào hệ thống bể phốt.

Kinh phí: 13,324 tỷ

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC CÁC CƠSỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔITRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CÒN TỒN ĐỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1881/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2011
(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Sơn La)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Thẩm quyền quyết định

Đơn vị thực hiện xử lý triệt để

Cơ quan chỉ đạo xử lý về môi trường

Biện pháp xử lý triệt để

Thời hạn xử lý

Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí xử lý

TTg-CP

Chủ tịch UBND tỉnh

1

Bệnh viện đa khoa II huyện Phù Yên

Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2013-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

Kinh phí: 18,445 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

2

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2013-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt;

Kinh phí: 15,562 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

3

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2015-2016

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 12,5 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

4

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

Thị Trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2014-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 18,250 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

5

Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên Mộc Châu

Thị Trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

-Xử lý chất thải lỏng

2014-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 17 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên

Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2014-2016

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

Kinh phí: 14,430 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

7

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu

Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

-Xử lý chất thải lỏng

2013-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 15,267 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

8

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

-Xử lý chất thải lỏng

2015-2016

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 20,750 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

9

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2015-2016

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 7 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

10

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Thị trấn Mường La, huyện Mường La, Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2013-2015

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí: 11,944 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

11

Bệnh viện Tâm Thần

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện Tâm Thần

UBND tỉnh Sơn La

- Xử lý rác thải y tế

- Xử lý chất thải lỏng

2015-2016

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; Chôn lấp chất thải y tế

- Kinh phí:7,5 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG DANH MỤCCÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ
(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhSơn La)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Thẩm quyền quyết định

Đơn vị thực hiện xử lý triệt để

Cơ quan chỉ đạo xử lý về môi trường

Biện pháp xử lý triệt để

Thời hạn xử lý

Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí xử lý

TTCP

Chủ tịch UBND tỉnh

1

Bãi rác Chiềng Khoang

Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

Chôn lấp CTR

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Công ty Môi trường đô thị

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác và chôn lấp

2015-2016

Phun chống côn trùng và lấp bề mặt tạm thời

Kinh phí: 20 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

2

Bệnh viện Phong và da liễu (xử lý theo cụm 2 bệnh viện và Trung tâm Phòng chống HIV)

Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La

Bệnh viện

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2013/QĐ -TTg

Bệnh viện Phong và da liễu

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý nước thải

2014-2015

Phun chống côn trùng và lấp bề mặt tạm thời

Kinh phí: 15 tỷ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước

PHỤ LỤC SỐ 4

DANH MỤC CÁC CƠSỞ ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG SAUKHI RÀ SOÁT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1881/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2011
(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Sơn La)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Quy mô

(hv)

Nước thải

(m3/ngày)

Chất thải rắn

(Kg/ngày)

Tình trạng xử lý

1

Trung tâm Giáo dục lao động thành phố Sơn La

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

250

25

125

Có hệ thống bể tự hoại, CTR đốt và chôn lấp thủ công

2

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Mai Sơn

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

150

15

75

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

3

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Bắc Yên

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

100

10

50

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

4

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Phù Yên

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

100

10

50

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

5

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Môc Châu

Huyện Môc Châu, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

120

120

60

Có hệ thống bể tự hoại

6

Trung tâm Giáo dục lao động Thuận Châu

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

120

12

60

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

7

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Mường La

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

150

15

75

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

8

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Sông Mã

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

100

10

50

Có hệ thống bể tự hoại

9

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Yên Châu

Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

100

10

50

Có hệ thống bể tự hoại CTR đốt và chôn lấp thủ công

10

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Sốp Cộp

Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

100

10

50

Có hệ thống bể tự hoại, CTR đốt và chôn lấp thủ công

11

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai

Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục lao động

120

12

60

Có hệ thống bể tự hoại, CTR đốt và chôn lấp thủ công