ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ RA, VÀOBẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày27/8/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiệngiá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của BộGiao thông Vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗtrợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (Tờ trình số 1164/TTr-SGTVT ngày 13/6/2013) và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Côngvăn số 1878/STC-VG ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định,cụ thể như sau:

1. Đối với bến xe loại 1 (giá đã bao gồm thuế GTGT):

a. Tuyến liên tỉnh.

- Tuyến có cự ly đến dưới 100Km: 1.980 đồng/ghế/chuyến;

- Tuyến có cự ly từ 100Km đến dưới 200Km: 3.080đồng/ghế/chuyến;

- Tuyến có cự ly từ 200Km đến dưới 300Km: 3.740đồng/ghế/chuyến;

- Tuyến có cự ly từ 300Km đến dưới 400Km: 4.400đồng/ghế/chuyến;

- Tuyến có cự ly từ 400Km đến dưới 500Km: 5.500đồng/ghế/chuyến;

- Tuyến có cự ly trên 500Km: 7.700 đồng/ghế/chuyến.

b. Đối với tuyến nội tỉnh : 1.540 đồng/ghế/chuyến.

2. Đối với các loại bến xe còn lại: giá dịch vụ ra, vào bếnđược tính bằng tỷ lệ % tương ứng từng tuyến đối với giá dịch vụ ra, vào bến xeloại 1, cụ thể như sau:

- Bến xe loại 2: tính bằng 95% giá đối với bến xe loại 1;

- Bến xe loại 3: tính bằng 85% giá đối với bến xe loại 1;

- Bến xe loại 4: tính bằng 75% giá đối với bến xe loại 1;

- Bến xe loại 5: tính bằng 65% giá đối với bến xe loại 1;

- Bến xe loại 6: tính bằng 55% giá đối với bến xe loại 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Một số trường hợpđược xử lý như sau:

1. Trường hợp các hợp đồng giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tôđã được ký kết giữa đơn vị quản lý bến xe và các doanh nghiệp kinh doanh vậntải trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có giá cao hơn mức giá quyđịnh tại Quyết định này thì phải điều chỉnh theo đúng quy định tại Quyết địnhnày.

2. Trường hợp các hợp đồng giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tôđã được ký kết giữa đơn vị quản lý bến xe và các doanh nghiệp kinh doanh vậntải trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có giá thấp hơn mức giá quyđịnh tại Quyết định này thì được xử lý như sau:

a. Trường hợp hợp đồng còn hiệu lực thì được tiếp tục thựchiện theo mức giá của hợp đồng; khi hợp đồng hết hiệu lực phải điều chỉnh theomức giá quy định tại Quyết định này;

b. Trường hợp các hợp đồng không quy định rõ thời gian hếthiệu lực hoặc quy định sẽ được điều chỉnh nhưng không xác định rõ thời gian thìđược điều chỉnh theo mức giá quy định tại Quyết định này kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vậntải, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giámđốc Công ty cổ phần bến xe Bình Định, Thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tảihành khách và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng