UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1975/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢOQUỐC PHÒNG, AN NINH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNHTRỊ XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chếthành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện ý kiến của BanThường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các Ban Chỉ đạo, ban quản lýthuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ SơnLa;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 343/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉđạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh,tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một,huyện Sông Mã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sông Mã có tráchnhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệthống chính trị xã Huổi Một.

2. Chủ tịch UBND huyện Sông Mãchủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cánbộ, tài chính và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạotriển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăngcường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị xã Huổi Một, huyệnSông Mã.

3. Điều chỉnh số người làm việccủa Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trịxã Huổi Một cho các đơn vị sau:

- Điều chỉnh 01 người làm việccho Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã.

- Điều chỉnh cho 01 người làmviệc cho Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi huyện Sông Mã.

- Điều chỉnh cho 01 người làmviệc cho Trung tâm Giáo dục - Lao động huyện Sông Mã.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyệnSông Mã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;
- Các Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh