UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29tháng 11 năm 2005;

Thực hiện ý kiến của BanThường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lýthuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ SơnLa;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 349/TTr-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giải thể Ban quảnlý khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được thành lậptheo Quyết định số 15/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu thực hiệnnhiệm vụ quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao, gắn với việc triển khai cácchương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn quản lý.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện MộcChâu chủ trì phối hợp với Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nộivụ và các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, biên chế, tàichính, các chương trình dự án, thu hồi con dấu và các vấn đề khác có liên quanđến việc giải thể Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu,tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịchUBND huyện Mộc Châu, Ban quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu,Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh