ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆULƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1448/TTr-SNV ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức vốn thuộc nguồn nộp lưu tàiliệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Chi cục Văn thư - Lưu trữ).

Điều 2. Các cơ quan, tổ chứcthuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và lưutrữ hiện hành trong thời hạn theo quy định. Sau đó, lựa chọn những hồ sơ, tàiliệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mụctại Điều 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục VT & LTNN;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Chi cục VLPT;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT (T-QD218-14/10).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC SỐ 1

CÁCCƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNHPHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh)

I. Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh (gồm cảVăn phòng HĐND tỉnh).

3. Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm cả Vănphòng UBND tỉnh).

4. Tòa án nhân dân tỉnh.

5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

6. Sở Nội vụ.

7. Sở Ngoại vụ.

8. Sở Tư pháp.

9. Thanh tra tỉnh.

10. Sở Tài chính.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

12. Sở Công thương.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

14. Sở Xây dựng.

15. Sở Giao thông vận tải.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường.

17. Sở Khoa học và Công nghệ.

18. Sở Giáo dục và Đào tạo.

19. Sở Y tế.

20. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch.

21. Sở Thông tin và Truyền thông.

22. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội.

23. Ban Dân tộc.

24. Quỹ Đầu tư phát triển BìnhPhước.

25. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnhBình Phước.

26. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh.

27. Quỹ phát triển đất tỉnh.

28. Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư,Thương mại & Du lịch.

29. Ban Quản lý Vườn Quốc gia BùGia Mập.

30. Liên minh hợp tác xã tỉnh.

II. Các cơ quan, tổ chức trungương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh

1. Kho bạc Nhà nước Bình Phước.

2. Công ty Điện lực Bình Phước.

3. Bưu điện tỉnh Bình Phước.

4. Công ty Viễn thông Bình Phước.

5. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

6. Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

7. Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam –Chi nhánh tỉnh Bình Phước.

10. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước.

11. Ngân hàng TMCP Công thương ViệtNam – Chi nhánh Bình Phước.

12. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Pháttriển Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước.

13. Chi nhánh Ngân hàng Phát triểnBình Phước.

14. Chi nhánh Ngân hàng Chính sáchXã hội tỉnh Bình Phước.

III. Các cơ quan trực thuộc sởcó chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn

1. Cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

- Ban Tôn giáo.

- Ban Thi đua – Khen thưởng.

- Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

2. Cơ quan trực thuộc Sở Công Thương

Chi cục Quản lý thị trường

3. Cơ quan trực thuộc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

- Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Chăn nuôi – Thú y.

- Chi cục Trồng trọt – Bảo vệ thựcvật.

- Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chốnglụt bão.

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông,lâm và thủy sản.

4. Cơ quan trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường

- Chi cục Bảo vệ môi trường.

5. Cơ quan trực thuộc Sở Khoahọc và Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường –Chất lượng.

6. Cơ quan trực thuộc Sở Y tế

- Chi cục dân số - Kế hoạch hóa giađình.

- Chi cục An toàn vệ sinh thựcphẩm.

IV. Các Doanh nghiệp Nhà nước

1. Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

2. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiếnthiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

3. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nướcBình Phước.

4. Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủylợi Bình Phước.

5. Công ty TNHH MTV Xây dựng BìnhPhước.

V. Các tổ chức chính trị - xãhội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách Nhà nước

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

2. Hội Đông y.

3. Hội Người mù.

4. Hội Người cao tuổi.

5. Hội Khuyến học tỉnh.

6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh.

7. Hội Cựu thanh niên xung phongtỉnh.

8. Hội Bảo trợ người khuyết tật,trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh.

9. Hội Nhà báo tỉnh.

10. Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

11. Hội Luật gia tỉnh.

12. Liên hiệp các hội Khoa học kỹthuật.

VI. Các cơ quan, tổ chức cấphuyện

Cơ quan, tổ chức

Các huyện, thị xã

1. Hội đồng nhân dân.

2. Ủy ban nhân dân.

3. Tòa án nhân dân.

4. Viện kiểm sát nhân dân

10 huyện, thị xã

5. Văn phòng HĐND và UBND.

6. Phòng Nội vụ.

7. Phòng Tư pháp.

8. Thanh tra huyện.

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

12. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

13. Phòng Văn hóa và thông tin.

14. Phòng Y tế.

10 huyện, thị xã

15. Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập.

16. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập.

17. Phòng Kinh tế.

Thị xã Đồng Xoài, Thị xã Phước Long, Thị xã Bình Long.

18. Phòng Dân tộc.

Huyện Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập.

19. Phòng Quản lý đô thị.

Thị xã Đồng Xoài, Thị xã Phước Long, Thị xã Bình Long.

VII. Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện

1. Bảo hiểm xã hội huyện.

2. Điện lực huyện.

3. Bưu Điện huyện.

4. Chi cục Thống kê huyện.

5. Chi cục Thuế huyện.

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

8. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

10 huyện, thị xã

9. Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã.

Huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, thị xã Phước Long, Bình Long.

10. Chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện.

Huyện Hớn Quản, Bù Đăng.

VIII. Các tổ chức chính trị - xãhội – nghề nghiệp ở cấp huyện hoạt động bằng ngân sách Nhà nước (10 huyện, thịxã)

1. Hội Chữ thập đỏ huyện, thị xã.

2. Hội Đông y huyện, thị xã.

3. Hội Người mù huyện, thị xã.

4. Hội Người cao tuổi huyện, thị xã.

5. Hội Khuyến học huyện, thị xã.

6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện, thị xã.

7. Hội Cựu thanh niên xung phonghuyện, thị xã.

8. Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻmồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện, thị xã./.