ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNHQUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTgngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc giavề xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạothực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp”;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TUngày 27/10/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninhđến năm 2020; Quyết định số 24-QĐ/TU ngày 28/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn2010 - 2020;

Thực hiện Quyết định số1936-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt đề án“Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh QuảngNinh;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Banquản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 -2020; Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Chương trìnhxây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểmtại Điều 2, Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh “Về việc ban hành Quy định phâncấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộcUBND tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Ban quản lýChương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 129/TTr-BXDNTM ngày 17/4/2015; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 78/TTr-SNV ngày 24/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Vị trí, chức năng củaBan quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010- 2020 (gọi tắt là Ban Xây dựng nông thôn mới):

Ban Xây dựng nông thôn mới là cơquan ngang sở có chức năng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mớitỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và tổ chức thực hiện Chươngtrình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địabàn tỉnh Quảng Ninh.

Ban Xây dựng nông thôn mới chịu sựchỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịusự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngànhtrung ương có liên quan.

Ban Xây dựng nông thôn mới có tưcách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định, có trụ sở tạithành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạncủa Ban Xây dựng nông thôn mới:

1. Chủ trì phối hợp với các Sở,ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu, giúp Ban chỉđạo xây dựng nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điềuhành, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu Quốc giavề xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyếtđịnh số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp BanChỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cáccấp”;

2. Xây dựng Kế hoạch, chương trìnhcông tác của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp,hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo, Ban chỉđạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Chủ trì, tham mưu công tác Quyhoạch, Kế hoạch, đầu tư thuộc nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới theoquy định và hướng dẫn của Trung ương; chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạchdài hạn, kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

4. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kếhoạch vốn, đề xuất việc phân khai, điều hòa, lồng ghép các nguồn vốn thuộcchương trình xây dựng nông thôn mới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đểthẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, quyết định; giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốnhuy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Trực tiếp làm chủ đầu tư một sốdự án đầu tư trọng điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng Quyđịnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án cụ thể do UBND tỉnh xemxét, quyết định); tham gia thẩm định các hồ sơ chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tưđối với các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới để Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

6. Phối hợp với các ngành, đơn vịcó liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp nhằm tháo gỡkhó khăn và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quảChương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;tham gia công tác thu hút, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nôngthôn;

7. Tổng hợp, báo cáo chương trìnhmục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàntỉnh và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh trong từng giai đoạn cụ thể vàtheo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh và Trung ương;

8. Xây dựng Kế hoạch kinh phí phụcvụ hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Xây dựng nôngthôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định;

9. Chủ trì tổ chức xét đạt chuẩnnông thôn mới theo quy định; phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, kiểmtra, giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới ở các địa phương trong tỉnh;

10. Phối hợp với Văn phòng điềuphối xây dựng nông thôn mới cấp huyện trong hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện kế hoạch chung của tỉnh về nhiệm vụxây dựng nông thôn mới.

11. Chủ trì tổ chức công tác thôngtin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

12. Tham mưu và tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ do Ban Điều hành Đề án “Tỉnh Quảng Ninh, mỗi xã, phường một sảnphẩm” giai đoạn 2013 - 2016 với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Điềuhành Đề án.

13. Bảo quản hồ sơ, tài liệu; quảnlý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Ban Chỉ đạo và BanXây dựng nông thôn mới;

14. Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức, bộ máycủa Ban xây dựng nông thôn mới gồm:

1. Lãnh đạo Ban Xây dựng nông thônmới có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Banthực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

2. Giúp việc cho Trưởng ban Xâydựng nông thôn mới có các phòng chuyên môn gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Hợp tác truyền thông.

Trưởng ban Xây dựng nông thôn mớiban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công táccủa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

3. Biên chế của Ban Xây dựng nôngthôn mới gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dântỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất và đặcđiểm trong từng giai đoạn, Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới phối hợp với Giámđốc Sở Nội vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cụ thể số lượng biên chếcủa Ban, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4.Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày29/12/2010 của UBND tỉnh “về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh QuảngNinh, giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 củaUBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 2, Quyết định số4086/QĐ-UBND.

Điều 5.Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Xây dựngnông thôn mới; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long