ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN "XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNKHÔNG TỆ NẠN MA TÚY" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túyngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng,chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc duyệtDự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy";

Xét đề nghị của Công an tỉnh LâmĐồng tại tờ trình số 1236 CAT(PV11) ngày 24 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theoQuyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng xã, phường,thị trấn không tệ nạn ma túy";

Điều 2. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ kế hoạchtriển khai thực hiện Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ngườinghiện ma túy" của tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch của đơn vị mình đểtổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcCông an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, VX3

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN "DỰ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG TỆ NẠN MA TÚY"(Ban hành kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc duyệt Dự án "Xây dựngxã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy". Để triển khai thực hiện có hiệuquả Dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủyđảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và phát huy vai trò của hệ thống chínhtrị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; động viên nhân dân tích cực tham gia vào côngtác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội.

- Tiến hành đồng bộ các giải phápđể kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy;; giữ số xã; phường, thị trấn trong sạch không tệ nạn ma túy; phấn đấu làmchuyển biến tình hình ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy và tăngthêm số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giữ vững, không để phát sinh thêmngười nghiện ma túy tại 36 xã, phường, thị trấn hiện không có tệ nạn ma túy;

- Phòng ngừa và đấu tranh quyếtliệt nhằm làm giảm mức độ phức tạp về tệ nạn ma túy tại 112 xã, phường, thịtrấn hiện đang có tệ nạn ma túy;

- Phấn đấu để các xã, phường, thịtrấn ít phức tạp trở thành địa bàn trong sạch không có tệ nạn ma túy. Đến hếtnăm 2015 mỗi huyện, thành phố giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệnạn ma túy so với năm 2012;

- Cơ bản không để tình trạng trồngvà tái trồng cây có chứa chất ma túy, triệt xóa 100% số cây cần sa trồng tráiphép trên địa bàn tỉnh.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện kế hoạch

Kế hoạch được thực hiện tại 148 xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tập trung vào 112 xã, thị trấn, phườngcó tệ nạn ma túy (trong đó ưu tiên đầu tư nguồn lực vào 07 xã, phường, thị trấncó tệ nạn ma túy phức tạp.

Thời gian thực hiện kế hoạch:

Kế hoạch được triển khai thực hiệntừ cuối năm 2013 đến hết năm 2015.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁPTHỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo củacác cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền và phát huy sức mạnh của hệthống chính trị xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trong công tácphòng, chống ma túy trên địa bàn;

- Cấp ủy đảng tăng cường vai tròlãnh đạo, chỉ đạo và giám sát công tác phòng, chống ma túy thông qua việc đề ravăn bản lãnh đạo, chỉ đạo đến các chi bộ cơ sở và đảng viên thực hiện, định kỳsơ kết, tổng kết để kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp;

- Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựngkế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tổ chức kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện ở các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Nắm vững và quảnlý chặt chẽ số người nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàncó khả năng bị lợi dụng thực hiện hoạt động bất hợp pháp về ma túy;

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm củalực lượng Công an cấp xã chịu trách nhiệm chính trong tham mưu cho cấp ủy đảng,chính quyền tổ chức thực hiện công tác phòng chống ma túy;

- Chỉ đạo và huy động sự tham giacủa các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàntổ chức tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân tham gia công tác phòng,chống ma túy

2. Tổ chức phân loại tình trạngtệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựngxã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

a) Việc phân loại được dựa trên cáctiêu chí xác định tình trạng tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn được nêutrong các Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Côngan về ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thịtrấn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

b) Trình tự thẩm quyền xác địnhtình trạng tệ nạn ma túy ở xã, phường, thị trấn:

- Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh chỉ đạo tiến hành rà soát một cách đồng bộ và thống nhất về tình trạngtệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãtiến hành thống kê, rà soát xác định tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn cácthôn, tổ dân phố…của địa phương mình báo cáo UBND cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm tập hợp báo cáo tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã,phường, thị trấn của địa phương mình báo cáo UBND tỉnh (qua cơ quan thường trựcphòng chống ma túy Công an tỉnh tổng hợp) đồng thời gửi UBND tỉnh;

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhândân cấp huyện, Công an tỉnh thẩm tra xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại cácxã, phường, thị trấn của toàn tỉnh trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xem xét, xácnhận.

3. Tổ chức đăng ký cam kết vàthực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy;

- Tổ chức cho tất cả các xã,phường, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn,khu dân cư không có tệ nạn ma túy;

- Các xã, phường, thị trấn xây dựngkế hoạch cụ thể để triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn matúy phù hợp với từng địa bàn; cấp tỉnh, cấp huyện, chọn một số xã, phường, thịtrấn đặc thù để chỉ đạo điểm

4. Bồi dưỡng năng lực chuyên môncho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng:Công an xã, cán bộ y tế, Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanhviên, Hội cựu chiến binh v.v….trực tiếp tham gia công tác phòng, chống ma túy ởxã, phường, thị trấn.

- Nội dung tập huấn: trang thiết bịkiến thức về pháp luật, ma túy, kỹ năng phát hiện đối tượng có hành vi vi phạmpháp luật về ma túy, thống kê người nghiện; kỹ năng vận động nhân dân tham gia phòng,chống ma túy và tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy, kỹ năng quản lý,giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại gia đình vàcộng đồng.

5. Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền giáo dục

- Sử dụng có hiệu quả hệ thốngtruyền thông ở cấp xã để tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phápluật phòng, chống ma túy, giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, cáchnhận biết người nghiện, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dântrong phòng, chống ma túy;

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyềncủa các tổ chức đoàn thể xã hội, những người có uy tín, chức sắc trong các tổchức tôn giáo, các già làng, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hìnhthành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp mọi nơi, đến mọi nhà, mọi người trongcộng đồng dân cư, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ mắc nghiệncao.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủđề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hìnhthức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan đơn vị, trường học và trong nhândân; mở các đợt cao điểm phát hiện tố giác tội phạm ma túy;

- Tuyên truyền bằng truyền thôngtrực quan như bảng tin, panô, áp phích… Tuyên truyền phòng, chống ma túy ở cácđiểm đông người qua lại và ở các trung tâm xã, phường, thị trấn; tuyên truyềnthông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các buổi sinh hoạt của cáccâu lạc bộ, sinh hoạt cộng đồng.

6. Đăng ký và quản lý ngườinghiện ma túy; tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơđề nghị xét duyệt những người cần bắt buộc đi cai nghiện tập trung; quản lýgiúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiến hànhcác biện pháp phòng, chống tái nghiện;

- Tổ chức cho người nghiện đăng kýtình trạng nghiện ma túy và hình thức cai nghiện;

- Rà soát thống kê, lập danh sáchnhững người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng nghiện đểáp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp;

- Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt ngườiđi cai nghiện tập trung;

- Tổ chức các hình thức cai nghiệntại gia đình, cộng đồng phù hợp với thực tiễn của địa phương mình;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cáclực lượng thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý giáo dục giúp đỡngười cai nghiện trong việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tổ chứccác hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khácnhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộngđồng;

- Tạo điều kiện cho người đã cainghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh và tiếp cậnvới các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổchức, cá nhân giúp đỡ hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy táihòa nhập cộng đồng, xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

7. Tổ chức các hoạt động phòngngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn;

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểmmua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấnáp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy;

- Tổ chức tuần tra tại các tụ điểmphức tạp về ma túy để ngăn ngừa vụ việc tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chấtma túy;

- Quản lý giáo dục số người nghiệnma túy tại xã, phường, thị trấn những người nghiện đã chấp hành xong hình phạttù hoặc xử phạt hành chính từ các Trạm giam, cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng,Cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương;

- Củng cố, duy trì nâng cao hiệuquả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các "Đường dâynóng", "Hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy"…động viên, tạođiều kiện để nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiệnma túy tại cộng đồng dân cư;

- Mở rộng và nâng cao chất lượnghoạt động của tổ chức nhân dân tự quản như: "Tổ hòa giải", "Độidân phòng", "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm", "Tổ an ninhnhân dân" v.v… làm nòng cốt trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn matúy trong khu dân cư.

8. Vận động nhân dân không trồngcây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện tích câytrồng có chứa chất ma túy;

- Tổ chức tuyên truyền, vận độngnhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy. Tổ chức cho nhân dân ký cam kếtkhông trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là cây cần sa; kịp thời phát hiện vàtố giác việc trồng cây có chứa chất ma túy;

- Các huyện, xã trong tỉnh có cáckhu vực giáp ranh với các xã, huyện tỉnh khác cần đẩy mạnh các hoạt động hợptác, trao đổi trong phòng, chống ma túy, thường xuyên tổ chức kiểm tra pháthiện, vận động nhân dân không tái trồng và trồng cây có chứa chất ma túy.

IV. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ,PHỐI HỢP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Cơ quan quản lý: Công an tỉnh;

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Vănphòng Công an tỉnh Lâm Đồng (Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy).

3. Cơ quan, đơn vị phối hợp thựchiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binhtỉnh; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộctỉnh.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰCHIỆN

A. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh

1. Công an tỉnh

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành,đoàn thể tham gia thực hiện kế hoạch có trách nhiệm:

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thựctrạng tình hình tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn;

- Xây dựng kế hoạch chương trìnhthực hiện theo từng thời gian cụ thể, hướng dẫn các địa phương thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với Ban thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, xây dựng các kếhoạch về xét công nhận, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn nhưng không cótệ nạn ma túy;

- Hướng dẫn Công an các huyện,thành phố tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch xâydựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy tại địa phương mình;

- Phối hợp tổ chức triển khai thíđiểm một số xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố không có tệ nạn matúy theo hướng dẫn của Bộ Công an;

- Chủ trì phối hợp với các sở,ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra, đánh giá định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệmtrong việc triển khai kế hoạch;

- Hướng dẫn tổ chức xét công nhậnxã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, tổng hợp tình hình đề xuất, khen thưởng,các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã,phường, thị trấn không có ma túy.

2. Sở Lao động, Thương binh vàXã hội: hướng dẫn công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình vàcộng đồng ở xã, phường, thị trấn, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túyvào cơ sở chữa bệnh. Chỉ đạo lực lượng tình nguyện xã hội tham gia tích cực vàoviệc quản lý giáo dục người nghiện về sau khi cai nghiện tại xã, phường, thịtrấn.

3. Sở Y tế: chỉ đạo cácTrung tâm Y tế, các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chứctốt việc phối hợp với các ngành, địa phương trong việc phối hợp xét nghiệm xácđịnh người nghiện ma túy, thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợcắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

4. Đề nghị Ban thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liênđoàn Lao động tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

- Chỉ đạo theo ngành dọc, hướng dẫnhội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác tuyêntruyền, phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện và ngườiđã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư; phát hiện, tố giáctội phạm;

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểmphòng, chống ma túy có hiệu quả; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với cácphong trào khác đang triển khai tại các xã, phường, thị trấn;

- Tham gia việc kiểm tra, giám sátthực hiện kế hoạch;

B. Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thựchiện Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" tạiđịa phương; cụ thể hóa mục tiêu của Dự án phù hợp với tình hình địa phương; bổsung thêm nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạchngoài nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ; chịu trách nhiệm bố trí kinh phí cho các xã,phường, thị trấn trọng điểm để thực hiện kế hoạch;

- Tổ chức triển khai thực hiện cácnội dung của kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn; thống kê phân loại và xácnhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên cơ sở các tiêuchí đã nêu trong kế hoạch;

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyệnphối hợp Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng chức năng tiến hành kiểmtra, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy;

- Phân bổ kinh phí của kế hoạchthực hiện Dự án từ nguồn ngân sách Trung ương theo đúng mục đích, nội dung củakế hoạch huy động thêm nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện kế hoạch; kiểmtra đôn đốc việc thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí của kế hoạch;

- Xây dựng nội dung, chương trình,hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụphòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường,thị trấn; tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn;

- Tổ chức phân loại tình trạng tệnạn ma túy tại xã, phường, thị trấn theo tiêu chí của kế hoạch và chỉ đạo việctổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

1. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Lập kế hoạch thực hiện các nộidung phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn.

- Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng,UBND cấp xã chủ trì phối hợp với các UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cườngtuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấphành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy.

- Hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dânphố đưa nội dung phòng chống ma túy vào hương ước, vào nội dung cam kết giaoước thi đua trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư; tổ chức cho các tổ dân phố, thôn, xóm, tổ chức đoàn thể cam kết khôngcó ma túy; vận động hộ gia đình đăng ký, cam kết không trồng, buôn bán, sử dụngma túy, chất gây nghiện, không vi phạm tệ nạn ma túy.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí triển khai thựchiện kế hoạch: từ nguồn kinh phí hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy hàng năm ngoài Ngân sách Nhà nước;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính hướng dẫn Công an tỉnh lập dự án để thẩm định trình UBND tỉnh phân bổkinh phí thực hiện dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn matúy thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy; kiểm tra, theo dõiviệc sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

VII. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố BảoLộc, thành phố Đà Lạt và các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ vào kếhoạch này xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện kếhoạch, gửi báo cáo, tình hình thực hiện về Công an tỉnh trước 20/12/2013 đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an.

2. Giao Công an tỉnh (cơ quanThường trực phòng, chống tội phạm và ma túy) đôn đốc, kiểm tra tình hình thựchiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBNDtỉnh và Bộ Công an theo đúng quy định./.