ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1980/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHQUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnhQuảng Ninh tại Tờ trình số 1411/TTr-SCT ngày 22 tháng 7 năm 2013 và Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnhQuảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V0, V4, KSTT1-3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: KSTTHC, VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHQUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

3

Thủ tục Đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

4

Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện antoàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thươngthực hiện

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến các loạirượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột vàtinh bột, bánh, mứt, kẹo; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại bộphận “một cửa” Sở Công Thương hoặc đến Sở Công Thương để được hướng dẫn hoànthiện hồ sơ theo quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”;

- Tổ chức, cá nhân nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ vàhẹn trả kết quả;

- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện vềbộ phận “một cửa” của Sở Công Thương Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ngành nghề sảnxuất, kinh doanh thực phẩm;

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiếtbị, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);

4. Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhậnđã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, ngườitrực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếpsản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấptheo quy định;

5. Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy xác nhậnđủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danhsách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấpquận/huyện trở lên cấp theo quy định.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và hướngdẫn đơn vị bổ sung hồ sơ: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

- Thời hạn thành lập Đoàn thẩm định hồ sơ và kiểmtra thực tế tại cơ sở: trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủvà hợp lệ.

- Thời hạn cấp hoặc từ chối cấp giấy Chứng nhận đủđiều kiện an toàn thực phẩm: trong 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩmđịnh.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Ủy quyền cho Phòng kinh tế,Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ vàthẩm định, kiểm tra thực tế tại cơ sở.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

* Lệ phí:

Bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện vệ sinh an toàn thực phẩm và phí thực hiện thẩm định, được quy định tạiQuyết định số 80/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng/lần cấp.

2. Phí thực hiện thẩm định:

- Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000đồng/lần/cơ sở.

- Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm:300.000 đồng/lần/cơ sở.

- Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500tấn/năm: 400.000 đồng/lần/cơ sở.

- Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000tấn/năm: 500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên:700.000 đồng/lần/cơ sở.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tưsố 29/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiếtbị, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 2, banhành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốchội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 củaChính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của BộCông Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toànthực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định 80/2005/QĐ-BTC về mức thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành;

- Quyết định 57/2006/QĐ-BTC sửa đổi mức thu phí, lệphí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại Quyết định80/2005/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.