BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP , ngày 19/3/2008 của Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của doanh nghiệp ? Chính sách bồi thường

Xét kết quả phiên họp của các hội đồng xác định danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2012 gồm 181 đề tài, 12 nhiệm vụ trong danh mục kèm theo.
Điều 2: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, nhiệm vụ năm 2012. Danh mục đề tài, nhiệm vụ, thông báo tuyển chọn đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  UBND xã có được ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất công bị lấn chiếm ? Mức đền bù khi thu hồi đất?