BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰCHIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CỦA BỘTƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTư pháp;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp (sauđây gọi tắt là Tổ Công tác), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Bộ- Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng CụcĐăng ký giao dịch bảo đảm: Thành viên;

3. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cụctrưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên;

4. Ông Đỗ Đức Hiển - Phó Chánh Văn phòngBộ - Thành viên;

5. Bà Phan Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởngVụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

6. Bà Lê Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính - Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng VụPháp luật hình sự - hành chính - Thành viên;

8. Bà Lương Thị Lanh - Phó Cục trưởng CụcHộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Thành viên;

9. Ông Đặng Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởngCục Con nuôi - Thành viên;

10. Ông Vũ Hồng Dương - Phó Cục trưởng CụcBổ trợ tư pháp - Thành viên;

11. Ông Phạm Quang Đại - Phó Giám đốc Trungtâm lý lịch tư pháp quốc gia - Thành viên;

12. Bà Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh traBộ Tư pháp - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng CụcKiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;

14. Ông Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởngCục Công nghệ thông tin -Thành viên.

Điều 2: Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác xây dựng Đề ánthực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” củaBộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhóm giúp việc), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Đức Hiển - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Trưởngnhóm;

2. Bà Nguyễn Thị Thái Lăng – Chánh Vănphòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Thành viên;

3. Ông Lê Tuấn Phong - Trưởng phòng PhòngTổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng phòngPhòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính - Thành viên;

5. Ông Dương Trung Thủy - Trưởng phòng PhòngTổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ - Thành viên;

6. Bà Lê Thị Khánh Chi - Phó Trưởng phòngQuản lý ngân sách - tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên;

7. Bà Trần Thị Ngọc Trâm - Phó Chánh Vănphòng Cục Con nuôi - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Chánh Vănphòng Cục Bổ trợ tư pháp - Thành viên;

9. Ông Phan Anh Sơn - Phó Trưởng phòng PhòngHệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin - Thànhviên;

10. Bà Lê Vân Anh - Phó Trưởng phòng PhòngTổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;

11. Bà Bùi Thị Hòa - Chuyên viên phòng Côngtác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

12. Ông Phạm Văn Tâm, Thẩm tra viên Vụ nghiệp vụ3, Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên;

13. Bà Chu Thị Thái Hà - Chuyên viên phòngPháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật hình sự - hànhchính - Thành viên;

14. Bà Hoàng Thị Nga - Chuyên viên phòngTổng hợp - Hành chính, Thanh tra Bộ - Thành viên;

15. Bà Lò Thùy Linh - Chuyên viên phòngQuản lý quốc tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Đặng Mai Linh - Chuyên viênPhòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia -Thành viên.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác, Nhóm giúp việc:

1. Tổ công tác có nhiệm vụ: rà soát các quyđịnh của pháp luật; khảo sát kinh nghiệm thực tiễn; xây dựng, trìnhLãnh đạo Bộ ban hành Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kếtquả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp.

2. Nhóm giúp việc có nhiệm vụ: tham mưu choTổ công tác thực hiện các nhiệm vụ; chuẩn bị kinh phí hoạt động củaTổ công tác và kinh phí xây dựng Đề án; chuẩn bị tổ chức các cuộchọp của Tổ công tác.

3. Các Thành viên trong Tổ công tác, Nhómgiúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Thành viêndo Tổ trưởng phân công. Tổ Công tác, Nhóm giúp việc tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí xây dựng Đề án:

Kinh phí xây dựng Đề án thực hiện tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp do ngânsách nhà nước đảm bảo.

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộcBộ có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để t/h);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đăng Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, VP (PTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng