BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU “DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020” CHO VĂN PHÒNG BỘ
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1);
Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án “Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 483/KHCN ngày 22/09/2011 v/v đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Lập đề cương dự toán và kế hoạch đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”, do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 010-013, do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn kinh phí của Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020), với tổng kinh phí 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhan Ngọc Thủy

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?