ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2019/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2019 CỦA UBND TỈNH ĐNG NAI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2017/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2017 CỦA UBND TỈNH ĐNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2173/SNN-TTBVTV ngày 05/6/2019 về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đính chính Điều 2 như sau:

“Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai”.

2. Đính chính gạch đầu dòng thứ nhất phần Nơi nhận như sau:

“- Như Điều 3”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh vẫn giữa nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
(Khoa.Cnn/383.Qddieuch
inh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh